Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-07-06

Påverkan på benvävnaden i får exponerade för PCBer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Målsättning och Syfte
Projektet är en del av ett större projekt vars syften bland annat är att
• Studera effekter av hormonstörande miljögifter på benvävnad
• bidra till utvecklandet av metoder för att studera benvävnadstoxiska kemikalier
• klarlägga verkningsmekanismer och identifiera markörer för olika typer av benvävnads-toxiska miljögifter, såväl enskilda substanser som blandningar av miljögifter

Bakgrund
Vi misstänker att exponering för organiska miljögifter via vanliga födoämnen kan förklara en del av den benpåverkan och ökande osteoporosfrekvens, som observerats i industrialiserade länder, både hos människa och vilda djur, parallellt med den ökande användningen av kemikalier. Vi vet sedan tidigare studier att hormonstörande organiska miljögifter orsakar påtagliga och negativa effekter på såväl benvävnadens sammansättning som benens styrka. Vi har anledning att tro att benpåverkan beror på dessa miljögifters inverkan på kroppens endokrina system.

Material och metoder
Det bakomliggande försöket, som genomförts vid Veterinärhögskolan i Oslo, i korthet enligt följande: Dräktiga tackor exponeras för PCB via födan. Benen (femur) och serum, från såväl mödrar som avkomma, infryses vid försökets avslutande i -20 C resp -70 C i avvaktan på senare analyser.

Vi använder oss av datortomografisk metodik (pQCT) för analys av benvävnadens (rörben) sammansättning samt elektromekanisk metodik för analys av benstyrkan. Om tid och resurser finnes kommer även analyser av markörer för benpåverkan i serum (tex CTX och ALP) att utföras.

Arbetsplan m m
Detta examensarbete, som är en fortsättning på tidigare studier på get (Lundberg et al 2006) samt ett examensarbete gjort föregående år, är ett 20p-arbete. Litteratursökning, övriga förberedelser samt rapportskrivning beräknas ta ca 40% av tiden, praktiskt laborativt abete ca 60%.
Examensarbetet är ett samarbetsprojekt mellan ” Veterinärhögskolan i Oslo” (Erik Ropstad och Arno Gutleb) och Avd för Ekotoxikologi (Jan Örberg) vid Uppsala Universitet och Institutet för Miljömedicin (Monica Lind) vid Karolinska Institutet, Stockholm. Det praktiska arbetet kommer att ske i Uppsala.


Examination
Seminarium samt godkänd rapport.

Genomförandeperiod: våren/sommaren/hösten 2007.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.