Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

Kartläggning av kornstorlekar och förlustvärden hos höglegerad elektroplåt

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Cogent Surahammars Bruk har som mål att bli världsledande på höglegerad elektroplåt som bl.a. används i stora elektriska generatorer och motorer. För att uppnå detta mål måste vi till fullo förstå sambanden mellan tillverkningsparametrar och egenskaper hos produkten.

Vid tillverkning av elektroplåt är målet att uppnå låga magnetiseringsförluster. En av de viktigaste materialparametrarna för att uppnå detta är kornstorleken. I det sista processteget sker en högtemperaturglödgning som ska rekristallisera materialet och ge det en tillräckligt stor kornstorlek för att förlusterna ska bli låga. Det finns en optimal kornstorlek. För stora korn är inte speciellt skadligt. Små korn gör däremot att förlusterna ökar markant. Förlusterna kan också påverkas av kylspänningar. Stora temperaturgradienter under kylningen av bandet efter glödgningen kan ge upphov till kylspänningar som ger upphov till högre förluster, vilket är oönskat. Detta syns när förlusterna mäts tvärs bandbredden. Denna mätning kan även ge information om materialet är inhomogent.

Målet är att öka förståelsen för kopplingen mellan olika glödgningscykler och utfallet, där kornstorlekar och förluster tvärs bandbredden är måtten som ska studeras. Olika material och olika temperaturcykler kommer att studeras. Det kan även bli aktuellt att pröva material tillverkade i olika ugnar som har olika konstruktioner av kylzonen.

Prover ska samlas in. Mätning av förlust tvärs bandbredden ska ske före och efter avspänningsglödgning för dessa. Förlustprofilen kan även kopplas till temperaturmätningar tvärs bredden i kylzonen. Ur provmaterialet ska sedan vissa prover väljas ut för kornstorleksundersökning med hjälp av ljusoptisk mikroskopi. Mätdata ska korreleras med processparametrar av olika slag.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.