Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-03-28

Omorganisation ur ett medarbetarperspektiv

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
SSAB Tunnplåt är det största dotterbolaget i SSAB-koncernen och Nordens största tillverkare av tunnplåt. Bolaget har sammanlagt ca 4 300 anställda i Borlänge, Luleå, Finspång och Ronneby samt utländska dotterbolag.
I Luleå finns den metallurgiska produktionen inom bolaget med koksverk,
masugn och stålverk med stränggjutning. Kol till koksverket importeras bl a från Australien, USA och Kanada. Malmen utgörs av pellets från LKAB i Malmberget.

Bakgrund

Metallurgin levererar årligen drygt två miljoner ton stålämnen (slabs) till Borlänge för vidareförädling. Tre gånger per dygn skickas ämnena med Stålpendeln. Sedan 2001 drivs produktionen i Luleå året runt.

I Borlänge ligger produktionen av tunnplåt - varmvalsad, kallvalsad, metallbelagt samt färgbelagt. Stålämnen från Luleå uppvärms i de två ugnarna i Borlänge och valsas till råband. Förädling sker sedan i betsträckor, kallvalsverket och klippsträckor. I linjerna för metallbeläggning får tunnplåten ett skikt av av zink eller av zink och aluminium.

Plåten kan också beläggas med färg. I Finspång finns en linje för den färgbelagda plåten, Prelaq och i Ronneby återfinns ett dotterbolag som äger en lamineringslinje.

I Luleå finns också dotterbolaget LuCoil Steel AB, som producerar tunna specialkvaliteter.

SSAB Tunnplåt har också ett antal utländska dotterbolag. I Italien finns en klipplinje för varmvalsad plåt, i Holland kapacitet för klippning av färgbelagd plåt samt runt om i världen ett antal försäljningsbolag. SSAB Tunnplåt satsar alltmer kraft på att bli en nischleverantör av extra- och ultrahöghållfasta stål.

Denna satsning och det mycket starka fokuset på att vara branschledande har medfört ett antal effektivitetshöjande åtgärder. En omfattande åtgärd som genomförts är en omorganisation av stödfunktionerna d v s personalavdelningen, ekonomiavdelningen samt Inköp och IT.

Omorganisationen genomfördes under hösten 2005-våren 2006 och innebar en ihopslagning av stödfunktionerna i Luleå och Borlänge. Detta innebar i praktiken att sex avdelningar(tre på varje ort) blev tre gemensamma avdelningar med gemensamma chefer och med personal på båda orterna. Arbetet med att skapa gemensamma arbetsrutiner pågår kontinuerligt och har inneburit omarbetning och kompromisser mellan två olika arbetssätt.

Syfte

Uppdraget syftar till att utvärdera processen för omorganisationen ur ett medarbetarperspektiv. Resultatet ska kunna användas för att, ur ett medarbetarperspektiv, förbättra framtida förändringsprocesser. Uppdraget ska ge en bild av medarbetarnas upplevelser av ledningens agerande under processen, upplevelsen av delaktighet samt informationstillgången. Fokus ska ligga på att identifiera potentiella förbättringsområden samt belysa de moment som fungerade bra.

Projektmål

2007-12-31 finns en rapport som på ett tydligt sätt beskriver medarbetarnas upplevelser av förändringsarbetet samt identifierar goda exempel och förbättringsområden.

Referens- och stödpersoner

Chefer och medarbetare i stödfunktionerna Inköp och IT, Personal och Ekonomi.

Avgränsningar/Omfattning

Undersökningen ska syfta till att undersöka omorganisationen i ett medarbetarperspektiv på stödfunktionerna och undersökningen ska därför begränsas till personal utan chefsbefattning.

Tidplan

Upprättas av uppdragstagare i samråd med uppdragsgivare samt handledare vid universitet/högskola.

Resurser
Resursbehov bedöms av uppdragstagare och stäms av med uppdragsgivare efterhand.

Kontaktperson:
Mikaela Lindén
0243-71595
[email protected]  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.