Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-25

Hur påverkas vedsvampsuccession på eklågor av gallring i lövskog?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I 25 ek-dominerade skogar tillskapades vintern 2002/2003 fyra eklågor, hälften i gallrad skog och hälften i orörd. Gallringen utfördes för biobränsluttag, men kan också ses som en naturvårdsåtgärd. Denna typ av åtgärd behöver dock utvärderas så att inga negativa effekter för biologisk mångfald blir följden. Under våren kommer sporsäcksvampar på lågorna att samlas in. För uppgiften eftersöks därför någon med intresse för artbestämning i mikroskop. Uppgiften består sedan i att sammanställa och jämföra floran på lågor utsatta för de olika behandlingarna. Ett färdigbestämt material finns redan för basidsvampar.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.