Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

Framtagning av energiincitamentavtal

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Energihushållning är en viktig del i vår strävan efter minskad bränsle- och elanvändning och därmed minskad belastning på vår miljö. Hushållning med energi är väl motiverad ur företags- och privatekonomisk synpunkt. De stigande energipriserna medför att de medel som investeras i energibesparande åtgärder i flertalet fall kan återbetalas på kort tid.

Bravida AB är Skandinaviens ledande totalleverantör av installations- och servicetjänster inom fastighetsdrift, el, ventilation, säkerhet, värme- och kylanläggningar. Energiförbrukning är en kostnadspost och ett område hos Bravida TSM som man ständigt jobbar med. Man försöker hjälpa sina kunder att reducera sina energikostnader på ett snabbt och effektivt sätt och samtidigt förbättra inomhusklimat.

Vi erbjuder våra kunder en totallösning för att spara energi. Det gör vi genom att se fastigheten ur ett helhetsperspektiv istället för att bara beakta tekniska lösningar. Därigenom kan vi hjälpa våra kunder att optimera användningen av energi och minimera miljöpåverkan.

Vi kan erbjuda följande tjänster inom energi och miljö:

• Energideklarering av fastigheter enligt SFS 2006:985.
• Analys av inomhusklimat och miljö samt genomförande av åtgärder.
• Incitamentsmodell, som innebär att parterna enas om en riktkostnad, det vill säga en uppskattning av slutkostnaden. Om slutkostnaderna är lägre än riktkostnaderna delar entreprenören och beställaren på vinsten.
• Bravida TSM erbjuder även energideklarering och energiutredningar av fastigheter. En energiutredning innebär en grundlig analys av en fastighet och dess energisystem. Utfallet av utredningen leder till åtgärdsförslag för energieffektivisering av fastigheten samt en investerings- och lönsamhetsbedömning.

I dagsläget har Energy Performance Contracting (EPC) blivit allt vanligare för upphandlingar av energitjänster vilket Bravida TSM kan tillgodose sina kunder. Det har framstått som angeläget för företaget att hitta en energiincitamentsmodell (EPC) tillsammans med kunden John Mattson som är fördelaktig för både kunden och Bravida TSM.

Syfte
Syftet med ex-jobbet är att analysera vilka faktorer som skall tas i akt samt metodiskt och strukturerat bygga upp ett tillvägagångssätt som skall kunna appliceras på framtida projekt. Studenten skall analysera/utreda:

• Vilka olika parametrar som kan variera beroende på kund och verksamhet.
• Parternas åtagande
• Ersättningsform
• Försäkringar
• Bestämning av uppnådd energibesparing
• Regler för uppsägning

Metod
Examensarbetet kommer att innefatta att studenten, med handledning från personal på Bravida TSM och JohnMattson Fastighets AB skall ta fram en incitamentmodell för energiavtal.

Övrigt
Arbetet skall utföras av en student under 5 månader.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.