Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-21

Utvärdering av Fastoxidbränslecellen i GlashusEtt, Hammarby Sjöstad, Stockholm

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Bränslecellssystem kan bli ett viktigt alternativ i omvandlingssteget från såväl fossila som förnybara bränslen till el och värme eftersom de har potential för höga verkningsgrader och låga emissionsnivåer. På Institutionen för Kemiteknik, KTH, pågår arbetet, tillsammans med ABB och Grontmij, med att utvärdera Sveriges första fastoxidbränslecellssystem som är installerat i GlashusEtt i Hammarby Sjöstad. SOFC- systemet togs i drift den 7:e juni 2007 och projektet kommer att pågå till slutet på 2008. Examensarbetet kommer att utföras på Kemiteknikinstitutionen på KTH.

Problemformulering
Examensarbetet skall kartlägga och utvärdera SOFC-systemet i GlashusEtt. Det kommer att innebär insamling och utvärdering av experimentell data från systemet, modellering av systemet för att kunna visa på möjliga förbättringar, samt simulering av andra applikationer där SOFC-tekniken kan komma att användas.

Här följer några exempel på frågeställningar. Vilka som blir mest aktuella har också att göra med din bakgrund och dina intressen.

•Utvärdering av data från systemet med hjälp av energi- och materialbalanser. Fokus ligger på tillförlitlighet, verkningsgrad och degradering. Vad begränsar verkningsgraden i detta system? Vilka förändringar och förbättringar skulle vi vilja se? Hur snabb är degraderingen, vad beror den av, vad skulle vi kunna vänta oss av ett optimerat system? Vad händer med systemet under laständring och uppstart/nedstängning. Vilka är de optimala strategierna för snabba uppstarter och laständringar? Hur påverkas bränslecellen av olika gassammansättningar?

•Förbättringsmöjligheter, är systemet optimalt konstruerat med fläktar, pumpar och elektronik, eller finns det möjligheter att förenkla systemet.

•Systemintegrering: Hur väl anpassat är systemet för att tillgodose husets behov, hur fungerar systemet vid laständringar? Hur påverkar olika yttre parametrar så som temperatur, luftfuktighet etc. systemet? Finns det andra hus/miljöer som är bättre lämpade för SOFC-tekniken?

•Framtagande av en grov systemmodell för SOFC-systemet i Matlab/simulink för att kunna göra enkla simuleringar av andra applikationsområden. Vilka parametrar ska mätas och vilka ska styras i systemet?

Från litteraturstudien:
Status för SOFC-tekniken, alltså vilka olika tekniker finns, vilka lösningar är i ropet just nu. Vilka andra projekt har genomförts och vad är resultaten från dessa. SOFC och biobränsle är det en möjlig svensk nischapplikation? M.m.

Förslag på projektupplägg:
Litteraturstudie (4 veckor), experimentell verksamhet, utvärdering och insamling av data (8 veckor), modellering (6 veckor), återkoppling, komplettering (2 veckor)

Vi förväntar oss att du:
• Har erfarenhet av att modellera (helst i Matlab Simulink)
• Arbetar självständigt, men inte är rädd för att fråga om hjälp.
• Är intresserade av området och är beredda att lägga ner den tid som krävs för att kunna genomföra examensarbetet på bästa sätt.
• Tar kontakt med olika projekt och personer för att söka upp den data/kunskap/kompetens som ni behöver för att lösa uppgiften.
• Håller överenskomna deadlines och skriver en strukturerad och lättläst rapport.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.