Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-10-24

Antikroppar som nya läkemedel mot Alzheimers sjukdom

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Forskning om Alzheimers sjukdom, och andra demenssjukdomar, är idag ett spännande och intensivt forskningsfält. Det har skett en snabb kunskapsutveckling under det senaste decenniet, och dessa framgångar, vilka framförallt skett vid labbänken, börjar nu omsättas i kliniska prövningar där patienter deltar. Sjukdomen börjar ofta med subtila minnesproblem, men utvecklas i ett senare skede till demens då patienten inte längre klarar sig själv och personligheten är helt förändrad. Idag finns inga botemedel mot Alzheimers sjukdom, men vissa läkemedel lindrar symptomen.

I hjärnan hos den sjuke bildas proteinklumpar utanför och inuti nervceller, vilka kallas för senila plack respektive tangles. Senila plack är trådliknande proteininlagringar som framförallt består av amyloid-beta, ett 40-42 aminosyror långt proteinfragment. Amyloid-beta klyvs ut från det amyloida prekursorproteinet (APP) med hjälp av enzymer. Sjukdomsorsakande genetiska skador i APP-proteinet visar att ökad bildning eller aggregering av amyloid-beta kan orsaka sjukdomen. Exempel på sådana genskador är de av vår grupp identifierade Svenska (KM670/671NL) och Arktiska (E693G) mutationerna. Det är dock oklart hur amyloid-beta skadar hjärnans nervceller och ger upphov till demens.

Projektet
I vår forskning använder vi transgena möss som djurmodeller av Alzheimers sjukdom, och prövar antikroppar för behandling. Antikroppar används idag som läkemedel mot andra sjukdomar, såsom reumatism och vissa former av cancer. Vi arbetar med hypotesen att lösliga aggregat av amyloid-beta är giftiga för nervcellen och tanken är att antikropparna vi behandlar med ska binda till aggregaten och rensa bort dessa från hjärnan. För att bedöma effekt av behandling studeras djuren funktionellt, med avseende på minne- och inlärning, men även patologiskt, där mängd lösligt och inlagrat amyloid-beta i hjärnan mäts.

I andra projekt korsar vi olika stammar av transgena möss och kan därigenom se hur sjukdomen förändras om man tar bort eller lägger till en enda gen. På detta sätt får vi en bättre förståelse för biologin vid Alzheimers sjukdom, vilket är en grundförutsättning för utveckling nya läkemedel.

Metoder
Arbetet består i försöksdjurshantering, inlärnings- och minnestester av möss, histologisk metodik och bildanalys, biokemiska analyser såsom ELISA och Western blot samt DNA-genotypning

Betydelse
Projekten kan leda till ny kunskap om hur Alzheimers sjukdom uppkommer men också bidra till utveckling av nya läkemedel.

Forskargruppen
Vår forskargrupp består f.n. av ett tjugotal personer. Vi har stor erfarenhet av att handleda examensarbetare och doktorander. F.d. examensarbetare kan kontaktas som referenspersoner.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.