Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-04-16

STABILISERING OCH SOLIDIFIERING AV FÖRORENADE MUDDERMASSOR/SEDIMENT, BESTÄNDIGHET/NEDBRYTNING

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Problem/frågeställning
Muddring i samband med expansion av hamnverksamhet, igenslamning av hamnbassänger, och landhöjning gör att stora mängder muddermassor årligen måste hanteras i Sverige. Utsläpp från omgivande industri och hamnverksamhet har under årens lopp förorenat stora volymer sediment med både organiska och oorganiska föroreningar. Vi står inför problemet att hantera dessa massor (rena och förorenade). Stabilisering och solidifiering (S/S) av muddermassor är ett spännande exempel på ny teknik med stor potential då den är kostnadseffektiv och kan skapa exploateringsytor i vattennära och ofta eftertraktade områden och samtidigt skydda miljön.

Genom inbladning av bindemedel till muddermassorna kan föroreningar bindas både kemiskt, biologiskt och fysikaliskt. Ännu finns dock många osäkerheter på applikationernas beständighet. För en säker användning krävs därför mera forskning. Examensarbetet är en del av ett större FoU-projekt som sker i samverkan mellan Ecoloop, SGI, Cementa, Merox, Ramböll och Skanska.

Syfte
Syftet med examensarbetet är att studera och analysera beständighet och nedbrytningspotential för olika typer av muddermassor stabiliserade med olika typer av bindemedel.

Metod
Arbetet genomförs i etapperna; Problemformulering och val av objekt, Inventering och teori, Analys och utvärdering, Slutsatser och diskussion.

1. Definiering av olika typer av muddermassor och stabiliseringsmedel.
2. Utförande av laboratorieförsök på muddermassor från en eller flera fallstudier.
3. Tolkning av resultaten.

Förväntat resultat
Examensarbetet förväntas öka kunskapen kring beständighet och nedbrytningsgrad för olika sediment och olika bindemedel. Resultaten avser att bli en pusselbit för framtida miljöbedömningar vid beslutsfattning.

Förkunskapskrav
Kunskaper inom markkemi, miljögeoteknik och biologi är prioriterade.

Kontaktperson
[email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.