Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

Effekt på lastkurvan i ett lokalt elnät av omfattande konverteringar till fjärr- respektive bergvärme i småhus – en jämförande teknisk analys

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Många småhusägare väljer att konvertera från el och olja till uppvärmningsformer som anses vara billigare och mer miljövänliga. Två av de dominerande uppvärmningsalternativen är fjärr- och bergvärme. Denna utveckling anses ligga helt i linje med statsmakternas mål att minska elanvändningen för uppvärmning och landets oljeberoende. Många aktörer på elmarknaden befarar dock att omfattande installationer av bergvärmepumpar i småhussektorn kan komma att ha en negativ inverkan på energisystemet som helhet.

“Energy Management and Load Control Research Group” är en forskargrupp på Institutionen för Samhällsteknik vid Mälardalens högskola med seniora forskare och doktorander, som leder ett flertal forskningsprojekt inom energioptimering och effektbalansering. Dessa genomförs i nära samarbete med andra forskargrupper och ett flertal energibolag. I samband med det aktuella projektet samarbetar högskolan med Sollentuna Energi AB, som sedan 1997 mäter sina hushållskunders elförbrukning per timme med automatisk fjärravläsning. Dessa mätvärden (kWh/h) lagrats kontinuerligt i en databas, som innebär en unik möjlighet att analysera hur omfattande konverteringar till fjärr- respektive bergvärme påverkar lastkurvan i ett lokalt elnät. Uppgiften består vidare i att beräkna verkningsgraden för dessa uppvärmningsalternativ under en 5-årsperiod.

Studien omfattar ca 300 småhus och förutom mätvärdesdatabasen har studenten även tillgång till kompletterande data avseende de enskilda hushållen och fastigheterna, som samlas in via en enkätstudie. Information avseende installationer av bergvärmepumpar i det aktuella nätområdet finns att tillgå på Sollentuna Kommuns byggnadskontor. Enligt uppgift har det i dagsläget installerats ca 1 500 bergsvärmepumpar i området, men ett krav är att de har varit i drift i minst 5 år. För att de enskilda årsförbrukningarna ska vara jämförbara krävs även att studenten gör en s k normalårsjustering, d v s att samtliga förbrukningsdata korrigeras med avseende på utomhustemperaturen.

Handledningen sker i första hand på högskolan, men nätbolagets personal står dock också till studentens förfogande i den mån det behövs. Under samma period genomförs ett ex-jobb med liknande frågeställningar ur ett kundperspektiv. Om det är praktiskt möjligt finns det mycket att vinna på att arbeta parallellt och i viss mån samarbeta med varandra.

Det ställs inga formella krav på utbildningsprofil, men uppgiften lämpar sig förmodligen bäst för en student med någon form av teknisk, naturvetenskaplig eller datavetenskaplig inriktning.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.