Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

Materialförsörjning i framtidens Stockholm

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Problem/frågeställning
En förutsättning för en växande region är en fungerande materialförsörjning. I miljöbalkens andra kapitel står det att naturresurser ska beaktas samt att återvinning och återbruk premieras. Även miljömålet ’En god bebyggd miljö’ framhäver detta genom delmålen: i) naturgrus ska endast användas när ersättningsmaterial inte kan komma i fråga, ii) användningen av naturresurser ska ske på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt, samt iii) restprodukter ska behandlas och sorteras så att de kan återföras in i kretsloppet. För att uppfylla detta måste länen aktivt arbeta med hushållning av befintliga resurser och samtidigt utvärdera möjligheterna till att använda alternativa material. Problemet är att samhällets aktörer idag framför allt arbetar med att lösa kortsiktiga och platsspecifika problem i anslutning till samhällets materialförsörjning. Ett bredare och mer övergripande angreppssätt kan ge förutsättningar för att nå en högre systemeffektivitet i materialförsörjningen som helhet både regionalt och nationellt.

Syfte och genomförande
Projektet syftar till att verka för en hållbar materialförsörjning i Stockholms län genom att tillsammans med nyckelaktörer beskriva och analysera ett antal framtida scenarier baserat på betydande hållbarhetsaspekter. Arbetet utförs med miljösystemanalys i samverkan med nyckelaktörer, t ex materialtillverkare. Arbetet föreslås genomföras i följande huvudfaser: Problemformulering, Inventering, Utveckling av scenarier, Analys och utvärdering, Slutsatser och diskussion.

Metod
1. Sammanställning och belysning av valt materialflöde i Stockholmsregionen genom intervjuer med branschfolk, följt av datainsamling
2. Identifiera möjliga användningsområden för nyttiggörande och alternativa lösningar
3. Utveckla scenarier för framtida materialhantering i regionen. Tidsperspektiv 5-10 år
4. Systemanalys och avvägning mellan alternativen
5. Tolkning och kommunikation av resultat

Förkunskaper
Du bör gärna ha läst kurser i teknisk geologi/geoteknik och kurser i Miljösystemanalys

Förväntat resultat
Analys av ett antal beskrivna framtida scenarior med målet att bidra till en mer långsiktig planering vad gäller materialförsörjning i Stockholms län. Resultaten skall t ex kunna användas som underlag vid fysisk planering eller i policydiskussioner.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.