Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-10-02

IT-management och affärsnytta

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
De flesta större företag har idag en mycket komplex flora av IT-system som i olika avseenden stöder verksamheten. Det är också mycket vanligt att man har flera system som mer eller mindre är avsedda att utföra samma sak, exempelvis flera parallella kundhanteringssystem. Det finns många orsaker till att det ser ut så, t.ex. historiska skäl genom att man köpt in ett nytt system utan att helt fasa ut det gamla, eller att man i företagsuppköp och sammanslagningar har haft olika system i de sammangående företagen. Denna redundans medför inte bara onödiga IT-kostnader utan kan även medföra att verksamheten inte stöds tillräckligt av befintliga IT-system.

Vattenfall AB samarbetar med KTH i arbetet att genomföra en systematisk översikt av sin systemportfölj, projektet syftar till att ta fram en metod för att ta fram beslutsunderlag utifrån vilket det är möjligt att definiera konsolideringslösning. Inom ramen för projektet dels ett projekt genomförts där affärsnyttan av IT-investeringar har uppskattats på ett kvalitativt sätt, och dels en metod utarbetats för att uppskatta kostnader för IT-investeringar. Den senare metoden bygger på ett omfattande ramverk som innefattar samtliga kostnadsposter som uppkommer i samband med IT-investeringar. Med hjälp av detta ramverk är det möjligt att skatta nuvärdet av IT-investeringar och därmed göra olika investeringsalternativ jämförbara.

Metoden innehåller, än så länge, inget kvantitativt stöd för att uppskatta intäkter genererade av IT-investeringar. Endast ett mycket kvalitativt mått ges. För att komplettera den ekonomiska analysen av kostnadssidan hos IT-investeringar och göra det möjligt för en beslutsfattare att på ett enkelt sätt väga nytta mot kostnad för olika alternativ, måste intäkterna som genereras från de olika systemalternativen uppskattas. Sådana intäkter hänför sig till en rad områden: förkortade cykeltider för processer, minskade kostnader för och förbättrad informationsspridning, flexiblare produktion etc.
Föreliggande examensarbete syftar till att ta fram ett teoretiskt ramverk och en metod för att uppskatta det ekonomiska värdet av de nyttor som en IT-investering genererar. Metoden och ramverket ska bygga på de kvalitativa nyttor som redan identifierats, och användas för att komplettera den metod för kostnadsuppskattningar som existerar för att ge en total investeringsgrund.

Arbetets omfattning
Examensarbetet består av två delar. I den första kommer ett omfattande ramverk för att mäta affärsnyttan av IT att utarbetas. I det andra kommer ramverket att testas i en fallstudie. Målen för examensarbetet kan sammanfattas som följer:

• Att med hjälp av en litteraturstudie sammanfatta best practice inom området affärsnytta genererat av IT och baserat på tidigare forskning gjord på avdelningen för Industriella informations- och styrsystem skapa ett första teoretiskt ramverk som kan användas för att med begränsad resursinsats mäta affärsnyttan hos IT-investeringar i ett tidigt stadium av det aktuella projektet.

• Att validera det teoretiska ramverket empiriskt med hjälp av intervjuer med experter. Experterna är lämpligen sådana med god kännedom om affärsnytta och hur den påverkar verksamheten i termer av nyttor.

• Att genomföra en fallstudie där ramverket används för att uppskatta affärsnytta för ett framtida systemalternativ. Fallstudien kommer att utföras i samarbete med Vattenfall och kommer att studera ett riktigt fall, dvs. uppskatta intäkterna genererade av ett riktigt framtida systemalternativ.

Lämpliga sökande är teknologer från D, E, F, IT och Industriell ekonomi. Dokumenterad erfarenhet och intresse av, ekonomi, IT-management och IT-affärsnytta är meriterande. Goda kunskaper i svenska är ett krav. Ansökande skickar CV, personligt brev och ett betygsutdrag elektroniskt till Pia Gustafsson på avdelningen för Industriella informations- och styrsystem, KTH senast 17 oktober 2007. Examensarbetet utförs i Stockholm, omfattar 20 poäng och kommer att starta i okto

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.