Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

Programutvecklare sökes

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Uppgiften består i att utveckla mjukvaran åt en innovativ undersökningsmetod. Kännedom av objektorienterad Perl och statistik ett plus (dock inget krav). Uppdragsgivaren lägger stor vikt på den personliga motivationen och den kreativa drivkraften hos studenten.

Vår affärsidé bygger på en undersökningsmetod som vi har utvecklat och som vi vill “paketera” i en lämplig programvara. Metoden är framtagen för att studera olika typer av sociala föreställningar, t.ex. idéer, normer, värderingar. Den tillämpas på en hel grupp av människor. Hittills har man ofta använt sig av intervjuer eller deltagande observation för att ta reda på folks idéer och föreställningar men dessa metoder är inte tillräckliga. Strukturerade intervjuer (frågeformulär) använder sig av i förväg givna frågor och svarsalternativ. Därmed ger de inte respondenterna full frihet att uttrycka sig. Ostrukturerade intervjuer och deltagande observation är väldigt grova och tidskrävande metoder. Sammantaget kan man säga att alla tidigare metoder går omvägar för att tackla huvuduppgiften. De data som genereras av dessa äldre metoder är därför ofta otillförlitliga, ospecifika och indirekta. Vår metod har inte de här problemen.
 
Vad är speciellt med vår metod? Metoden som vår produkt ska bygga på kan beskrivas som en serie meningsskapande övningar. Den är inte beroende av på förhand givna frågor och svarsalternativ, som de vanliga frågeformulären, men förlitar sig istället på ett kreativt användande av fria associationer för att producera sina resultat. Den här typen av metodik kallas för “word association task”. De fria associationerna (ord eller små meningar) produceras av försökspersonerna som svar på en enkel fråga.  I sin enklaste form kan frågan lyda: Vad betyder X för dig? Dessa associationer bearbetas sedan med hjälp av ett antal meningsskapande övningar (kombinationer, rankningar etc.) för att generera det slutgiltiga resultatet. Dessa övningar kan ses som ett antal moduler (som kan utökas eller minskas vid behov) och genererar välstrukturerade data, kvalitativa såväl som kvantitativa. Metoden är i det avseendet nyskapande. Den typen av undersökning har ingen motsvarighet bland kommersiella undersökningsmetoderna.
 
Vår affärsidé är att paketera denna metod i ett dataprogram och utrusta programmet med automatiska operationer av olika slag (grafiska, analytiska m.m.). På så viss kommer metoden bli mer lättanvändlig för de inblandade parterna – både de som ska testas och de som ska hantera resultaten – och därmed ernå sin fulla potential. Uppgiften är ur teknisk synpunkt att betrakta som enkel. Det handlar i princip om att föra över ett antal sidor ur ett formulär till ett dataprogram. När försökspersonen går från en sida till en annan ska uppgifterna från föregående sida automatisk föras över till den nya. En databas med de insamlade uppgifterna är också något som måste skapas av programmeraren. I ett andra steg skulle vi även vilja utrusta programmet med ett antal webbapplikationer samt statiska analysinstrument. Ett sådant program skulle erbjuda heltäckande lösningar för ett brett spektrum av undersökningar och studier. 


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.