Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

Polymerteknologi ”Självsmörjande material”

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Polymera material används idag i många industriella tillämpningar där låg friktion och god nötningsbeständighet erfordras. Inom processindustrin finns tillämpningar i t ex glidbanor och roterande delar där polymerbaserade detaljer är mycket viktiga komponenter. Under senare år har det utvecklats ett spektrum av självsmörjande, fasta material som på ett kontrollerat sätt släpper ifrån sig ett smörjmedel under användning. På så sätt kan livslängden på detaljerna och de produktionssystem som de ingår i kraftigt förlängas. Självsmörjande komponenter och material möjliggör även att produktionsprocesser körs i en högre takt och med en högre belastning på utrustningen. Härvid utvecklas värme och temperaturkraven på de självsmörjande materialen/detaljerna har successivt ökat.

För att kunna tillmötesgå industrins ökade krav på effektiva självsmörjande material, önskar ett västsvenskt företag genomföra ett examensarbete med syfte att bygga upp en förståelse för självsmörjande strukturer baserade på polymera material. Följande moment – både teoretiska och experimentella - föreslås ingå i examensarbetet:

- Teoretisk genomgång av tribologi och samband mellan polymera materials strukturer och låg friktion och nötningsbeständighet. Även genomgång av självsmörjande polymerstrukturer och växelverkan mellan smörjmedel och polymermatris
- Analys av industriellt använda självsmörjande material och deras funktion
- Kartlägga samband mellan materialsammansättning/struktur och erhållna egenskaper som självsmörjande material
- Identifiera möjliga modifieringar av material och tillverkningsprocesser för att utöka prestanda för befintliga material
- Framtagande av förklaringsmodeller för erhållna resultat

Examensarbetet kommer till stor del att utföras vid Polymerteknologi på Chalmers med Prof Thomas Hjertberg som handledare men vissa moment som t ex testning och utvärdering av material i tillämpning kan komma att utföras på företaget. Student studerande Kemiteknik/materialteknik sökes. För ytterligare information om examensarbetet, vänligen kontakta Johan Felix, Chalmers Industriteknik, 031-7724373, [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.