Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-04-24

Karaktärisering av receptorproteinet EphA4 i neuronala kretsar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
För att förstå hjärnans funktioner och bakgrunden till sjukdomar i hjärnan är det väldigt viktigt att ha kunskap om hjärnans mest centrala komponenter; nervcellsnätverken. Dessa nätverk ger hjärnan möjlighet att reagera på extern stimulans, utföra de rätta responserna och kontrollera kroppens olika funktioner.

Syftet med detta projekt är att studera EphA4 receptorn roll i utvecklingen och funktionen av neuronala nätverk i nervsystemet hos möss. EphA4 receptorn tillhör en familj av molekyler som har viktiga funktioner i många processer där det är nödvändigt att celler kommunicerar med varandra. Tidigare studier har visat att EphA4 bland annat spelar en viktig roll vid utväxten och guidningen av vissa nervcellers fiberutskott, så kallade axoner, och vid uppbyggnaden och modifieringen av synapser, som är den kontaktpunkt där nervcellernas signaler överförs från en cell till en annan.

Ett delsyfte med detta projekt är att bidra med kunskap om det nervcellsnätverk som styr gångrörelser. Kunskapen kring nervcellsnätverk är ännu ofullständig och mycket forskning koncenteras nu kring att förstå de nätverk som styr basala funktioner såsom andning, födointag och gång. Nervcellsnätverk av den här sorten kan arbeta utan påverkan från omgivningen i form av sinnesintryck till hjärnan och kallas med ett samlingsnamn för mönstergeneratorer, eller Central Pattern Generators på engelska (CPG). En CPG består av ett välavgränsat nervcellsnätverk som är kopplad till motornervceller, som sedan direkt styr musklers aktivitet. Nätverk som styr gångrörelser återfinns i ryggmärgen hos alla däggdjur, inklusive människan, och idag vet man mycket lite om deras uppbyggnad och organisation. Nyligen kunde forskare visa att EphA4 är inblandad i att guida axoner från en viss grupp av celler i den CPG som styr gångrörelser. Denna kunskap vill vi nu använda för att vidare studera dessa cellers funktion i nätverket. Via molekylärbiologiska metoder har vi möjlighet att utförligt studera dessa cellers karaktär, vilka andra celler de kopplar till och deras roll i nätverket. Kunskapen om nätverken som styr gångrörelser är inte bara intressant rent grundvetenskapligt. Den har också stor betydelse för utformningen av nya terapier och rehabiliteringsstategier för patienter med ryggmärgsskador.

I en annan del av projektet är vi intresserade av att studera EphA4s roll i nervnätverkens kommunikationspunkter; synapserna. En synaps är en specialiserad struktur genom vilken nervcellerna kommunicerar och nervimpulserna fortplantas. Långlivade förändringar i synapsernas funktion tros ligga bakom hjärnans förmåga till intellektuella funktioner som inlärning och minne. Färska studier har visat att Eph receptorer, däribland EphA4, är involverade i dessa slags synapsförändringar. Genom att använda olika tekniker vill vi studera var och hur i synapsen EphA4 utövar sin funktion och om avlägsnandet av EphA4 har en effekt på inlärning och beteende hos möss. En rad olika neuropsykiatriska sjukdomar innebär begränsningar i hjärnans intellektuella funktioner, vilket gör det möjligt att gener som är involverade i synapsförändringar också är inblandande i dessa sjukdomar. Som stöd för detta har flera gener som kodar för receptorer i Eph-familjen visats vara genetiskt länkade till psykiatriska sjukdomar som exempelvis autism. Följaktligen kan studier om EphA4 också bidra till att klargöra mekanismerna bakom autism såväl som andra sjukdomar.

Du kommer att lära Dig ett antal generella molekylärbiologiska metoder och fysiologiska metoder i ett projekt som passar din bakgrund. Projekten är utformade för att ge Dig en tvärvetenskaplig helhetsbild. Gruppen består av 12 personer som är både molekylärbiologer och neurobiologer. Som examensarbetare i vår grupp deltar Du i alla aktiviteter i labbet såsom seminarier, gruppmöten, publikationsförberedande arbete och planering vilket är en utmärkt meritering inför eventuell fortsatt forskning eller industriarbete.

Kontakta gärna gruppledare

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.