Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-06-28

Nanopartiklars toxiska effekter på humana lungceller

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Luftburna partiklar är ett stort problem i samhället eftersom de ger upphov till en rad hälsoeffekter som t.ex. förvärrade symtom för astmatiker, cancer och hjärt-kärl sjukdomar. I dag vet man inte så mycket om vilka partiklar som är farligast för människors hälsa. Mer kunskap om detta skulle kunna leda till att åtgärder för att minska partikelhalter fokuseras på de mest skadliga partiklarna, vilket skulle kunna medföra stora hälsofördelar för befolkningen. Den kemiska sammansättningen kan ha stor betydelse för partiklars skadliga effekter på lungceller. Vi visade exempelvis nyligen att järnrika partiklar från tunnelbanan orsakade betydligt mer DNA-skador i odlade lungceller jämfört med partiklar från gata (Karlsson m fl. 2005, Chem Res Toxicol). De allra minsta partiklarna, så kallade ”ultrafina” eller ”nanopartiklar” har fått mer och mer fokus under senaste år eftersom man misstänker att de är extra farliga för människors hälsa. För att undersöka dessa partiklar utan att behöva exponera djur eller människor krävs nya typer av testsystem. Vi utvecklar och testar för tillfället ett avancerat cellodlingssystem där nanopartiklar genereras och odlade lungceller direkt exponeras för dessa.

Projektet
Projektet kan påbörjas hösten 2006. Inom projektet kommer du vara delaktig i att odla humana lungceller och exponera dessa för partiklar med olika kemisk sammansättning och storlek. Du kommer sedan analysera partiklarnas toxiska effekter på lungceller, exempelvis cytotoxicitet (Trypan blue staining), skador på cellernas DNA (comet assay), oxidativ stress (comet assay) skador på mitokondrierna och apoptos (flödescytometri).

Intresserad?
Vi söker dig med ett intresse för miljömedicin som vill göra ett 20 p arbete. Din bakgrund kan t.ex vara inom biomedicin, biologi eller kemi och gärna med kurser inom miljö och toxikologi. Erfarenhet om cellodling är en merit. Du bör kunna uttrycka dig på engelska i tal och skrift.
För mer information, kontakta:
Hanna Karlsson
E-mail: [email protected]
Tel: 08-608 92 33
Centrum för Nutrition och Toxikologi
NOVUM, Karolinska Institutet


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.