Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-08-02

Processmodellering för Distribution Management på E.On

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ett sätt att avbilda ett företags verksamhet är att modellera företagets processer. En process är ungefär detsamma som en uppsättning tidsordnade aktiviteter med tydligt definierade produkter eller informationsobjekt som in- och output. En nytta med att ha bra modeller av ett företags processer är att det är möjligt att utvärdera de informations- och styrsystem som används inom företaget med avseende på en rad systemegenskaper. Det är möjligt att se om systemens funktionalitet stödjer processerna, om interoperabilteten mellan systemen är optimal, om datakvaliteten upprätthålls och så vidare.

Den industriella processen att distribuera elektricitet till slutkund omfattar en rad ämnesområden, som till exempel drift och underhåll. I detta examensarbete kommer driftsprocessen att modelleras. Modelleringen kommer att användas inom ramen för ett annat examensarbete där syftet är att utvärdera ABBs styrsystem för driftsprocesser. Således måste modellerna vara anpassade för att kunna användas till en sådan utvärdering.

Det pågår i dag ett ganska omfattande standardiseringsarbete inom området elkraft och IT för elkraft. Bland annat tar IEC (International Electrotechnical Commission) fram en rad standarder för att underlätta konstruktion av interoperabla IT-system, EPRI (Electric Power Research Institute) driver också stora projekt med avsikt att skapa standarder för hur driftssystem ska göras interoperabla. Dessa standarder bygger ofta på standardiserade processbeskrivningar och dessa kommer i möjligaste mån att tillämpas i det aktuella exjobbet.

Exjobbet drivs som ett samarbete mellan E.On Sverige och Industriella informations- och styrsystem på KTH (www.ics.kth.se).

Målen för examensarbetet lyder som följer:
- Att göra en litteraturstudie av framförallt standarder och sammanfatta det som där sägs om processer
- Att modellera processer inom området eldistribution
- Att med en fallstudie validera och verifiera att de modellerade processerna stämmer överens med verkligheten. Data samlas in via intervjuer och workshops på E.On Sverige.

Exjobben lämpar sig för teknologer från D, E, IT och I. Kunskaper inom områdena IT-management, Enterprise Architecture och processkunskaper inom elkraftområdet är meriterande.

Sista ansökningsdatum är fredag 2 juni.

Ansökan ska innehålla CV, personligt brev samt betygsutdrag.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.