Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-05-15

Identifiering av nya biomarkörer med SELDI-masspektrometri

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Neuronova AB (http://www.neuronova.com) är ett bioteknikföretag verksamt inom både forskning och utveckling av läkemedel och terapeutiskt aktiva celler för behandling av centrala nervsystemets sjukdomar såsom Parkinsons- och Alzheimers sjukdom, stroke och ryggmärgsskada. Företaget har forskningsprojekt i sent preklinisk fas.

På senare år har mass-spektrometri blivit en väletablerad teknologi för protein och peptid analys. Företaget Ciphergen (http://www.ciphergen.com) har utvecklat en variant som kallas SELDI (Surface-Enhanced Laser Desorption Ionization). SELDI är en vidareutveckling av den välkända MALDI tekniken (Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization). Den huvudsakliga skillnaden mellan SELDI och traditionell MALDI ligger i provets hantering med hjälp av selektiva ytor. SELDI- systemet är utvecklat med tanke på att användaren inte är masspektrometrispecialist och mycket användarvänligt. Med hjälp av SELDI-teknik kan komplexa proteinprover snabbt och enkelt analyseras. Resultaten består av spektra, som visar den exakta molvikten av många, oftast i praktiken inte alla, proteiner som ingår i provet. Olika kategorier av prover (tex. sjuk/frisk eller kontrol/behandlad) analyseras att hitta proteiner vars nivåer skiljer mellan grupperna. Proteinrening och en annan typ av masspektrometrisk analys kan användas att avslöja de intressanta proteinernas identitet.

Neuronova arbetar med neurala stamceller (huvudsakligen från möss), som kan isoleras från vissa delar av den vuxna hjärnan och odlas in vitro. En stamcell har definitionsmässigt förmågan att bilda nya stamceller samt förmågan att ge upphov till olika specialiserade (differentierade) celltyper. De neurala stamcellerna har förmågan att bilda huvudtyperna av hjärnceller, neuron och glia. Denna differentieringsprocess kan till viss del återskapas och studeras in vitro. Neuronova testar substanser på odlade stamceller med syfte att ta fram läkemedel som stimulerar patienternas egna neurala stamceller till att öka i antal (proliferation). Utöver att cellerna stimuleras till att bli fler, är det även viktigt att de nya cellerna mognar (differentierar) till rätt sorts celler, med tanke på patientens sjukdom. De nuvarande teknikerna för att bestämma celltypen innefattar framförallt morfologisk analys (cellernas utseende i mikroskop) och immunocytokemi, där närvaron eller frånvaron av ett fåtal proteinmarkörer kan analyseras. Nuvarande metoder har vissa betydelsefulla begränsningar. Morfologisk analys är mycket arbetskrävande och subjektiv, och vad gäller immunocytokemi, är de befintliga markörerna inte alltid tillräckligt känsliga eller specifika (t.ex. vissa celler uppvisar både neurala och gliala markörer).

Examensarbetet är tänkt att ingå som ett delprojekt i projektet där SELDI-teknologin används för att identifiera nya proteinmarkörer för tillväxt samt differentiering av neurala stamceller in vitro.

Önskvärda färdigheter: proteinrening, masspektrometri av proteiner, cellodling, multivariat statistisk analys. God labbvana behövs.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.