Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-06

Systematiskt arbetsmiljö- och brandskyddsarbete (TH 03)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Medelstort företag i Hultsfred som utvecklar och tillverkar informationstavlor och väderskydd i glas, plast och aluminium.

Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i verksamheten. Det mesta som görs på en arbetsplats har betydelse för arbetsmiljön.
Systematiskt arbetsmiljöarbete betyder att i det dagliga arbetet genomföra åtgärder så att de anställda inte skadas, blir sjuka eller på annat sätt far illa. Det handlar om att uppmärksamma både fysiska och psykosociala förhållanden.

Alla ägare och nyttjanderättshavare till byggnader och anläggningar är skyldiga att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra och begränsa skadorna till följd av brand. För att uppfylla dessa krav ska ett systematiskt brandskyddsarbete bedrivas under hela den tid då byggnaden eller anläggningen används. Systematiskt brandskyddsarbete innebär en helhetssyn gällande brandskydd.

I det systematiska brandskyddsarbetet ska hänsyn tas dels till förebyggande åtgärder och dels till åtgärder som planeras i händelse av inträffad brand. Det innebär att ägare och nyttjare fortlöpande ska vidta de åtgärder som behövs för att få bort eller minska risken för brand. En bedömning av om brandskyddet är tillfredställande ska omfatta byggnadens och verksamhetens samtliga brandskyddsåtgärder vägda mot de brandrisker som finns.

För varje byggnad eller anläggning ska det finnas en dokumentation av brandskyddet som är tillräckligt omfattande för att säkerställa att skäliga brandskyddsåtgärder vidtas och hålls funktionsdugliga.

Dyftet är att företaget vill samarbeta med studenter kring systematiskt arbetsmiljöarbete och systematiskt brandskyddsarbete. Vi vänder oss i första hand till studenter vid Högskolan i Kalmar, Växjö Universitet och Blekinges Tekniska Högskola.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.