Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-12-04

Hyresgästföreningen och omvärlden; en studie i omvärldsanalys gällande Hyresgästföreningens renommé och påverkansmöjligheter i framtiden

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Organisation:
Hyresgästföreningen är en demokratiskt uppbyggd folkrörelse och intresseorganisation med drygt 500 000 medlemmar och över 700 anställda i hela Sverige. Hyresgästföreningen organiserar bostadshyresgäster med utgångspunkt från att alla ska ha rätt till en god bostad till en rimlig kostnad. Hyresgästföreningen har ett brett verksamhetsfält. Hyresgästföreningen förhandlar bland annat om hyror med hyresvärdar, företräder enskilda medlemmar i tvistemål kring boendet, bildar opinion och deltar i den bostadspolitiska debatten om rättvisa hyror och sunda bostäder samt engagerar boende i lokalt utvecklingsarbete.

Bakgrund:
Hyresgästföreningen genomgick för några år sedan en stor organisationsförändring där man bytte grundorganisation, övergav länsindelningen till förmån för större regioner, specialiserade personalens arbetsuppgifter och införde kvalitetskriterier på flera områden.
Region Mitt, som bland annat innefattar Örebro län, bedriver sedan ett år tillbaka ett folkrörelseutvecklingsprojekt där en översyn av servicen, tillgängligheten, stabsfunktionerna och folkrörelsearbetet genomförs. Inom ramen för detta projekt söker Hyresgästföreningen C- eller D- studenter för utredande arbete enligt nedanstående.

Uppgift:
Att undersöka hur Hyresgästföreningens roll idag och i framtiden uppfattas av närliggande organisationer samarbetspartners och omvärlden, att utifrån nyckelpersoner i Hyresgästföreningens samarbetsfält kartlägga och analysera hur omgivningen uppfattar Hyresgästföreningens ställning och påverkansmöjligheter i samhället idag och i framtiden.

Förutsättningar:
Arbetet med uppsatsen kommer att bedrivas inom ramen för det ovan beskrivna folkrörelseprojektet. Studenten/studenterna kommer att ingå och arbeta tillsammans med den projektgruppen som sedan ett år verkar. Undersökningarna kommer att utgå från ett antal samtal/intervjuer med ovanstående nyckelpersoner. Intervjuerna förbereds tillsammans med projektgruppen med stöd av deras tidigare arbete. Kunnig kontaktperson för uppsatsarbetet finns att tillgå inom projektgruppen. Projektgruppen träffas till övervägande delen i Örebro.
Målsättningen är att sammanfoga slutförda uppsatser till det befintliga projektet vars slutdatum är 31 december, 2006.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.