Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-02-15

Digitaltryck av läkemedelsförpackningar - en studie av ett nytt affärskoncept

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
BAKGRUND
Allt fler företag tenderar att vilja ha kortare produktcykler i och med att marknaden allt oftare kräver att produkter uppdateras mer frekvent. Detta innebär att frekvensen för att uppdatera designer och budskap på förpackningar ökar, vilket ställer nya krav på förpacknings-leverantörerna. En intressant frågeställning är hur flödet och kostnaderna hos ett förpackningstryckeri påverkas av dessa krav. Kan dessa krav mötas genom att minska ställtider, öka produktionskapaciteten i tryckpressarna, få snabbare ingående leveranser av tryckformar eller behövs en flexiblare tryckteknik? Digitaltryck möjliggör att den grafiska designen av en tryckt produkt i princip kan uppdateras under körning utan någon ställtid. Nackdelen är att dock att produktionskapaciteten för digitaltryck är betydligt lägre än för flexografi samtidigt som tryckkostnaden är högre. Vid korta serier, då ställtider blir ett kritiskt moment, kan däremot en digital tryckpress bli ett intressant komplement till flexografiskt förpackningstryck.

Flexmed Digital kommer i början av januari 2006 att installera en digital tryckpress i Sunne Värmland, med syftet att kostnadseffektivt kunna erbjuda sina kunder korta produktionsserier och flexibilitet. Digitaltförpackningstryck är idag i sin linda, vilket gör det mycket intressant att vidare analysera Flexmeds affärskoncept, speciellt i detta skede då de lanserar sina nya trycktjänster.

SYFTE
Arbetet syftar till att undersöka nyttan av att använda digitaltryck hos förpackningsleverantören.

Arbetet kommer att utgöra en egen studie, men blir en del i ett större forskningssammanhang på STFI-Packforsk. Från företagets sida kommer arbetet att handledas av Magnus Viström (doktorand).

Forskningsfrågor som arbetet kan behandla:

Hur har beställningsfrekvenser och orderstorlekar förändrats hos beställarna av läkemedelsförpackningar?

Hur ser kravbilden ut hos beställarna? Trender?

När är det lämpligt att använda digitaltryck hos förpackningsleverantören /fyllaren?

Vilka parametrar styr?

Vilka risker innebär digitaltrycket?


TIDSPLAN
Projektarbetet kan omfatta 10 eller 20 högskolepoäng och beräknas börja under tidig vår 2006. Arbetet beräknas slutföras under sommaren/hösten 2006.

PROFIL
Civ ing, Ekonom e.dyl. Personen måste vara beredd att göra ett antal resor för att utföra intervjuer etc. Lämpligt är om personen bor i närheten av Karlstad/Sunne, men detta är inget krav.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.