Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-02-12

Återföring av erfarenhet Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw) 2006

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Hur väl ett företag lyckas inom sitt verksamhetsområde beror på ett flertal faktorer. En av faktorerna är hur tidigare erfarenheter tas till vara och återförs internt i organisationen. En bra kommunikationsprocess mellan arbetstagare och med ledningspersonal är en viktig framgångsfaktor. Vid utveckling av ett bra underhåll och vid tillståndsbaserat underhåll måste den mänskliga faktorn förstås.

Inom föreningen Underhållsteknik - UTEK (Ingår i större organisation:
EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies)
diskuteras det ofta i olika forum hur vi kan ta till vara på tidigare erfarenheter på ett enkelt sätt. Olika medlemsföretag har olika omständighet som försvårar den typ av erfarenhetsåterföring då verksamhet som bedrivs har olika produkt ledtider och organisationssätt. Exempelvis matrisorganisation med linjeansvar och projektansvar kopplat till produkten (varan/tjänsten).

En mycket viktig faktor är människan som individ. Oavsett organisationslösning, rutiner och tekniska lösningar kring erfarenhetsåterföring brister det i mänskligt beteende. Men varför fungerar inte detta? Finns förklaringen i hur vi som människor delar med sig av erfarenheter till andra personer eller tar till sig av erfarenheter från andra personer?

Kunskap = Makt
Makt = Pengar

Delar man i så fall med sig av sin egen kunskap eller kan man lita på andras erfarenheter?

Uppgiftsförslag
Förstudie till ett större exjobb.
På en övergripande nivå beskriva problemställningen kring erfarenhetsåterföringens svaga länk - människan.
Ta reda på vilken forskning som finns inom beteende och kommunikationsteorier där erfarenhetsåterföring finns med. Studien skall täcka hela världen.

Hur beskrivs erfarenhetsåterföringsproblemen i andras forskning i världen? Saknas forskning?

Vilka olika sätt kan man reageras som människa kring erfarenhetsåterföring genom flyttande av kunskap mellan människor? Vad funkar bra? Vad funkar dåligt?

Finns erfarenhetsåterföringens problematik belyst i forskning inom ¿Kaizen¿ (ständiga förbättringar)? Finns erfarenhetsåterföringen problematik belyst i forskningen inom produktions/organisationsteori? Hur flyttar man kunskap från personer som går i pension till nyanställda? Hur fås dessa erfarenheter in i utbildningar för nya studenter? Vilka förbättringar finns att göra i vår syn på kunskap i livslångt lärande?

Slutresultat: Vid behov av fortsatt forskning inom ämnesområdet erfarenhetsåterföring, ge förslag till hur de skulle kunna se ut i så fall.

Kvalifikationer
Pågående universitet eller högskolestudier omfattande minst 120p. Önskvärt med minst två personer som stödjer varandra i arbetet.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.