Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-01-18

Analys av EEG-data vid kognitiv träning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Projektets bakgrund

Arbetsminnet är förmågan att hålla och behandla relevant information under kort tid (några sekunder). Ett bra arbetsminne är korrelerat med bra koncentrationsförmåga, och vår grupp har visat att det är möjligt att förbättra sitt arbetsminne med en datorbaserad träningsmetod med arbetsminnesuppgifter. Detta har lett till en behandlingsmetod som ger personer med nedsatt arbetsminne, såsom barn med ADHD, en möjlighet att förbättra sitt arbetsminne.
Under en arbetsminnesuppgift aktiveras i synnerhet tre områden i hjärnan (dorsolaterala prefrontalbarken, sulcus frontalis superior och sulcus intraparietalis), men det är ännu inte kartlagt exakt vilka roller varje område har eller hur områdena påverkar varandra. En möjlighet som vunnit visst stöd är att området i hjässloben är involverat i lagring av minnet, medan mer frontala regioner är mer involverade i exekutiva funktioner, såsom förmågan att stänga ute störande stimuli, att fokusera uppmärksamheten på målrelaterad information, etc.

En tidigare studie har visat att kopplingen mellan två av områdena (sulcus frontalis superior och sulcus intraparietalis) är starkare hos personer med bra arbetsminne, samt att dessa områden har ökad aktivitet hos dessa personer. Det verkar alltså som att förändringar i kopplingsstyrkor mellan dessa områden leder till en högre aktivitet på ett ännu okänt sätt.

För mer information om vår forskningsgrupp, se vår hemsida: http://www.ki.se/kbh/neuropediatrics/cognitive_neuroscience/group_page.html


Projektets metodik

För att förstå rollen av kopplingen mellan områdena har vi samlat in EEG-data från försökspersoner som genomgått arbetsminnesträning. Examensarbetet går ut på att analysera skillnader i hjärnans elektriska aktivitet mätt med EEG före och efter träningen. Arbetet innefattar förbehandling av data, åskådliggörande av data samt statistik signifikanstestning av träningseffekter på aktiviteten i områdena och områdenas kopplingsstyrka. Du kommer att arbeta nära din handledare, som kommer att använda dina data för att studera relationen mellan neuronal aktivitet och EEG-signal. Projektet ger möjlighet till att bli medförfattare till en artikel, något som är mycket meriterande för fortsatt forskning. Projektet är mycket intressant då en djupare förståelse av de förändringar av hjärnans struktur som orsakas av arbetsminnes-träning kan leda till effektivare träningsmetoder i framtiden, vilket är av stor nytta för patienter.


Examensarbetarens bakgrund

Den sökande skall framför allt kunna arbeta självständigt och noggrant. Tidigare erfarenhet av ett eget projekt eller annat som kan styrka detta, t ex ett forskningprojekt under sommaren, är en mycket viktig merit. Viss erfarenhet av signalbehandling och dataanalys med dataanalysprogrammet Matlab är fördelaktigt men ej nödvändigt. Någon tidigare erfarenhet av att analysera EEG-data är inte nödvändigt.

Lämpliga bakgrunder är civilingenjörer i exempelvis fysik eller elektronik (gärna med inriktning medicinsk/biomedicinsk teknik), och neuroinformatiker. Andra med mindre matematisk skolning är också mycket välkomna att ansöka, men ett intresse för kvantitativ analys är erforderligt.

Handledare: Fredrik Edin Epost: [email protected]

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.