Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-08-17

Hur kan samverkan mellan företag i nätverk vidareutvecklas? ¿ Fallstudie av ett företagarnätverk inom träbranschen i östra Värmland

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Tränätverket Östra Värmland
Tränätverket Östra Värmland består av aktörer inom träbranschen i östra Värmland, för närvarande 29 företag.

Inom ramen för nätverket kan nya affärer och idéer ta form. Genom att samarbeta och komplettera varandra kan företagen gemensamt skapa möjligheter som gynnar både den egna verksamheten och regionen som helhet. Nätverket kan utgöra en bas för att finna samarbetspartners.

Tränätverket började som ett projekt inom ramen för Forskarstation Bergslagen, i Kristinehamn. Efter att projektet upphörde tog NäringslivsSamverkan* på sig den samordnande rollen och driver nu nätverket vidare.

Medverkan i nätverket är kostnadsfritt och nätverksträffar arrangeras en gång i kvartalet.

En företagskatalog har sammanställts, vilket utgör basen för nätverket och redogör för de deltagande företagens verksamhet. Katalogen erbjuder även möjlighet att informera företag, myndigheter och organisationer om den kompetens som finns inom skogs- och träindustrin i östra Värmland.

De diskussioner som förts inom ramen för nätverket har resulterat i att lång och kortsiktiga mål tagits fram:

Långsiktiga mål:
* främja träföretagens tillväxt, specialisering och utveckling.
* stärka relationerna mellan tränätverkets deltagare.
* skapa möjlighet till nytänkande.
* stimulans till framtida träföretagare.

Kortsiktiga mål:
* kompetensutveckling och informationsutbyte mellan företagen.
* stärka samarbetet med grund- och gymnasieskolan.
* arrangera aktiviteter och events.
* gemensamma satsningar, exempelvis vid Expo Östra Värmland.

Vi skulle nu vilja att en studie görs av det arbete som bedrivits. Hur har arbetet fungerat? Hur skulle nätverket kunna utvecklas vidare?

*NäringslivsSamverkan i Kristinehamn
NäringslivsSamverkan Ek fr i Kristinehamn har ansvaret för att utveckla näringslivsfrågor och då särskilt näringslivsklimatet i Kristinehamn.

Huvudmännen i föreningen är företagarorganisationerna i kommunen:
* BRO-gruppen
* Christinorna
* Företagarna Kristinehamn
* LRF Kristinehamn
* Svensk Handel Kristinehamn

Verksamhetsidé
Kristinehamns kommun ska utvecklas till en, i Sverige, välkänd kommun med bra rykte när det gäller att driva och utveckla företag.

Den ekonomiska tillväxten ska ha sin bas i en expanderande och konkurrenskraftig företagarsektor. Företagens expansion ska vara baserad på såväl etablerade som nya kunskapsområden.

Ett väl fungerande samarbete mellan företag, företagsorganisationer, kommun, myndigheter på läns- och riksnivå och organisationer är nödvändigt.

NäringslivsSamverkans uppgift är att hjälpa till med:
* att samordna näringslivsarbetet inom kommunen.
* att vara bollplank och rådgivare för företagarna i Kristinehamn.
* rådgivning kring etableringsförutsättningar i Kristinehamn.
* att finna lediga lokaler.
* att finna samarbetspartners.
* kontakten med kommun, myndigheter etc.
* övriga företagsrelaterade frågor.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB




Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.