Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-11-13

Socialförvaltningen i Borlänge inbjuder till uppsatsskrivning!

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Socialförvaltningen erbjuder uppsatsämnen inom bland annat medie- och kommunikationsvetenskap, beteendevetenskap, socialt arbete, rehabiliteringsvetenskap och ekonomi. Nedan finner du förslag på examensarbeten och uppsatsämnen från socialförvaltning i Borlänge. Finner du något av förslagen intressant så ta kontakt direkt med de angivna kontaktpersonerna. Har du eget förslag på uppsatsämne så är du välkommen att kontakta Carl-Gunnar Höij, socialchef, e-post: [email protected] telefon:0243-74078.


Socialförvaltningen i pressen 2004
På vilket sätt beskrivs socialförvaltningen i lokaltidningarna. En uppsats har skrivits om socialförvaltningen i pressen 2002. Vilken betydelse har bilden av socialförvaltningen i det sociala arbetet?
Kontaktperson: Carl-Gunnar Höij, 0243-2374078


Resam ¿vad betyder det för kunden?
RESAM är en samverkan mellan socialförvaltningen, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, psykiatrin m.fl. Syftet är att på individnivå samordna insatserna. Samverkan, formen och dess framväxt kan beskrivas i uppsatsen liksom vad samverkan betyder för den enskilde.
Kontaktperson: vik enhetschef Inger Gunnarsson, 0243-74644


Plus-tjänstprojekten- vad har det betytt för kunden?
Plus-tjänstprojekten är ett arbetsrehabiliteringsprojekt som bedrivs i socialförvaltningens regi sedan 1994. Resultatet följs upp årligen men det finns ingen långtidsuppföljning av hur det gått för dem som deltagit. Syftet är att ta reda på vilka faktorer som avgör om en person kan etablera sig på den öppna arbetsmarknaden eller hitta en annan varaktig försörjning än försörjningsstöd.
Kontaktperson: enhetschef Ewa Kjell, 0243- 74050


Sociala bostadskontrakt ¿ekonomiska konsekvenser
Kartläggning av ekonomiska konsekvenser av sociala bostadskontrakt dels för kunden och dels för socialförvaltningen. Har någon part tjänat ekonomiskt på att sociala bostadskontrakt används? De sociala konsekvenserna har beskrivits i en tidigare uppsats.
Kontaktperson: vik enhetschef Inger Gunnarsson, 0243-74644


Socialtjänstens stöd till personer med långvarigt beroende av alkohol/narkotika
Kartläggning av socialtjänstens och övriga aktörers insatser. Vilket stöd ges och hur uppfattar kunderna det? Vilka är framgångsfaktorerna?
Kontaktperson: enhetschef Ewa Kjell 0243-74050


Återfallsprevention ¿leder behandlingen till minskat alkoholberoende?
Vad innebär behandlingen för den enskilde? Leder den till nykterhet? Hur ser anhöriga på behandlingen?
Kontaktperson: samordnare Jan Trana, 0243 - 76608


Exit-HAP
Under två år bedriver vi i projektform ett haschavvänjningsprogram.(HAP). Våren 2006 utvärderas projektet för ställningstagande om fortsatt verksamhet 2007. Utvärderingen/uppsatsen beskriver projektet och dess framgångsfaktorer.
Kontaktpersoner: Ungdomsbehandlare Lena Bergens och Stina Thysell Persson, 0243-74000


Uppskattning och feed-back ¿en arbetsmiljöfråga
I en arbetsmiljökartläggning har vi fått låga värden på ¿uppskattning och feed-back¿. Vad innebär dessa begrepp för medarbetarna? Vad är det som efterfrågas och från vilka? En undersökning kombineras med sammanfattning av aktuell forskning inom området. Hur blir vi på socialförvaltningen bättre på detta?
Kontaktperson: Socialchef Carl-Gunnar Höij. 0243-23 74 0 78


Utvärdering av Jämställdhets- och Mångfaldsarbete
Socialförvaltningen har en jämställdhets- och mångfaldsplan som ska ses över varje år. Förutom den årliga översynen skall en större undersökning av jämställdheten och mångfalden på förvaltningen göras. Undersökningen skall genomföras med utgångspunkt från jämställdhets- och mångfaldsplanen.
Kontaktperson: Utredningssekreterare Jenny Axelson-Fisk, 0243-74605


Ekonomiska effekter av projektet Bojen
Projekt Bojen erbjuder alkoholmissbrukare 12-stegsbehandling dels via behandlingshem dels genom så kallad öppenvård. Projektet drivs i samverkan mellan företag, kommun, landsting, försäkringskassa och arbetsförmedling. Vi vill f

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.