Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-01-18

Två examensarbeten inom IT-management och IT-nytta vid konsolidering av informationssystem i samarbete med Vattenfall

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
De flesta större företag har idag en mycket komplex flora av IT-system som i olika avseenden stöder verksamheten. Det är också mycket vanligt att man har flera system som mer eller mindre är avsedda att utföra samma sak, exempelvis flera parallella kundhanteringssystem. Det finns många orsaker till att det ser ut så, t.ex. historiska skäl genom att man köpt in ett nytt system utan att helt fasa ut det gamla, eller att man i företagsuppköp och sammanslagningar har haft olika system i de sammangående företagen. Oavsett orsak kostar denna typ av systemredundans företag pengar genom licenskostnader för systemen, underhåll av system och data, integrationsproblem, etc. Således finns det mycket pengar att spara om systemportföljen kan effektiviseras samtidigt som stödet till verksamheten bibehålls på rätt nivå.

Vattenfall AB har tagit initiativet till ett projekt där man på ett systematiskt sätt ser över sin systemportfölj för att utvärdera om man det finns överlapp mellan system. Man kommer att utvärdera funktionaliteten hos en rad liknande system för att se vilka specifika delar av verksamheten som stöds av varje system. Vidare utvärderar man även kvaliteten på systemen, d.v.s. hur stor användarvänlighet systemet har, kvalitet på data i system, nivån på informationssäkerheten etc. Dessa funktionella och kvalitetsutvärderingar kommer sedan att ligga till grund för beslut om hur systemportföljen ska ändras. Inom projektet kommer man även att göra en utvärdering av affärsnyttan av de olika system genom att den funktionalitet och de kvaliteter som systemen har relateras till vilken nytta för verksamheten (affärerna) som generas t.ex. ökade produktivitet eller effektivitet, högre kvalitet i produkter, mer och bättre information tillgänglig i verksamheten.


Arbetenas innehåll:
I samarbete med Vattenfalls övergripande ansvariga för koncernens IT (CIO-gruppen) erbjuder vi två parallella examensarbeten inom ramen för projektet beskrivet ovan.

1. Det ena examensarbetet är inriktat på IT-management och avser att utvärdera funktionalitet och kvalitet hos en rad IT system för underhåll av vattenkraftproduktionen och eldistributionen inom Vattenfalls svenska verksamhet. Arbetet består av att intervjua ansvariga personer hos Vattenfall och hos aktuella systemleverantörer (t.ex. Powel, SAP och Tekla) för att komma fram till vilken funktionalitet som faktiskt finns i system och vad av detta som används i verksamheten idag samt utvärdera systemens olika kvaliteter.

2. Det andra examensarbetet är inriktat på IT-nytta och avser att genom intervjuer med ansvariga personer inom Vattenfalls verksamhet identifiera affärsvärdet av olika funktioner och kvaliteter för underhåll av vattenkraftproduktionen och eldistribution inom Vattenfalls svenska verksamhet. Tillsammans med resultaten från examensarbete ovan om utvärdering av funktionalitet och kvalitet kommer detta examensarbete att resultera i en utvärdering av affärsvärdet av de olika systemen för Vattenfall.


Omfattning och ersättning:
Examensarbetena är två separata arbeten men kommer att bedrivas i nära samarbete med gemensam handledning från KTH och Vattenfall. Ersättning utgår för arbetet enligt norm från Vattenfalls CIO-grupp.
Kontakta undertecknad för mer information.

Examensarbetena beräknas starta 2006-01-16 och pågår i total 20 veckor. Exakt startpunkt är till viss mån förhandlingsbart.


Ansökan:
Bifoga ett CV samt ett brev där du kort beskriver dig själv och vilket av de två examensarbetena du är intresserad av. Du får naturligtvis söka båda arbeten i samma ansökan om du är intresserad av båda.

Sista ansökningsdag är 2005-12-15


Mera information:
Kontakta undertecknad för mera information


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.