Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-12-13

Miljögeoteknik, sulfidjord

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Problem/frågeställning
Sulfidjord är i många avseenden är en problemjord. Miljömässigt uppstår problem när sulfidjordars redoxmiljö förändras exempelvis när sulfidjordsmassor grävs upp eller vid grundvattensänkning. Hur ska sulfidjordsmassor hanteras i framtiden för att minska/minimera exempelvis försurning av yt- och grundvatten?

Syfte
Syftet med examensarbetet är att få bättre underlag för bedömning av sulfidjordars miljögeotekniska egenskaper.

Metod
Beroende på problemformulering kan examensarbetet bestå av laboratorie- och/eller fältundersökning. I examensarbetet sammanställs även undersökningsresultat från tidigare miljögeotekniska undersökningar.

Exempel på examensarbete:
¿ Vidareutveckling av en befintlig metod för bedömning av risker
för försurning och utsläpp av järn och sulfat till recipient.
¿ Stabilisering av sulfidjord
¿ Efterbehandling av metallförorening med sulfidjord
¿ Redoxpotentialens betydelse för lakbarhet i sulfidjord

Förväntat resultat
En höjning av kunskapsnivån vad gäller sulfidjordars miljögeotekniska egenskaper är en förutsättning för att kunna hantera sulfidjordar miljöriktigt och kostnadseffektivt. Givna examensarbeten bidrar till kunskapshöjningen om sulfidjord.

Förkunskaper
Du bör ha civilingenjörs- eller teknikagronomutbildning. Kunskaper inom miljögeoteknik, markkemi, och geohydrologi är ett önskemål.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.