Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-05-02

Hur påverkar blomningstiden hos växten backtrav toleransen gentemot insektsangrepp?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Det är väl känt att växter anpassade till habitat med hög störningsgrad svarar till denna stress med tidig blomning. Anpassningen ligger i att den tidiga blomningen säkrar en reproduktion som annars skulle riskeras med den störning som habitatet utsätts för. Störningen kan verka genom herbivori och förlust av bladvävnad, eller ändrade växtförhållanden som påverkar reproduktionsframgången. Selektion under störning kan resultera i ett evolutionärt tryck mot tidig blommning som en undvikande strategi, istället för utveckling av högre tolerans gentemot störningsfaktorer. Relativt mycket forskning har bedrivits för att finna den molekylära basen för blomningsfenologi bakom dagslängd och köldbehandling. Däremot vet man inte mycket om ekologin bakom blomningstid och blomningens längd samt den naturliga variationen för denna egenskap.

Frågeställningen som ligger till grund för examensarbetet gäller huruvida variationen i blomningstid och längd mellan olika ekotyper (globalt insamlade populationer med olika anpassningar till blomning) av backtrav (Arabidopsis thaliana) är kopplat till tolerans mot betesskador från kålfjärilslarver. Arabidopsis är en vanlig modellväxt för växtekologiska experiment. Arbetet innebär odling i växthus och skötsel av en kålfjärilspopulation.

Arbetet lämpar sig för 10 såväl som 20 poängsarbete och det finns utrymme för individuell anpassning av arbetets upplägg.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.