Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-02-28

Insamling av tillförlitlig biogasstatistik i Sverige

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
BAKGRUND
Biogas bildas när organiskt material omsätts av mikroorganismer i frånvaro av luftens syre. I dagens samhälle produceras stora mängder organiskt avfall som behöver behandlas innan det återförs till naturens kretslopp. Organiskt avfall kan t ex vara slam från avloppsreningsverk, matavfall från hushåll, storkök och butiker, processvatten från livsmedelsindustrin, lantbrukets restprodukter mm.

Biogastekniken utnyttjar mikroorganismernas förmåga att bryta ner det organiska materialet till en näringsrik slutprodukt som kan användas som gödningsmedel. Samtidigt bildas biogas, vars huvudbeståndsdel, metan, är mycket energirik. Biogastekniken har sedan länge använts vid avloppsreningsverk och processindustrier (t ex pappersbruk och sockerbruk) för att reducera slamvolymerna. Biogas kan utvinnas ur deponier och användas för produktion av värme och el. Idag finns också ett 15-tal stora anläggningar i drift, där olika typer av fast organiskt avfall behandlas.

På vissa biogasanläggningar renar man gasen för att använda den som fordonsbränsle. I flera stora städer (t ex Linköping, Helsingborg, Kristianstad och Uppsala) går alla eller de flesta stadsbussarna på biogas, ett rent och miljövänligt bränsle som inte bidrar till växthuseffekten. I och med stigande energipriser och en teknisk utveckling inom biogasområdet vidgas intresset för biogastekniken till nya sektorer. Bland annat har flera biogasanläggningar på senare tid anlagts på gårdar eller lantbruksskolor.

Idag saknas en fullständig bild av hur mycket biogas som produceras i Sverige. Dessutom är bilden fragmentarisk vad gäller mängderna biogas inom olika användningsområden. Statistik över mängderna producerad biogas och nyttiggjord biogas efterfrågas i allt högre grad av olika myndigheter, media och forskare. Inte minst efterfrågar fordonssektorn underlag för etablering av nya gastankstationer. Om biogasen ska framstå som ett seriöst alternativ i energisektorn behövs en god statistik.

MÅLBESKRIVNING
Det övergripande målet är att på Svenska Biogasföreningens (SBGFs) kansli senast 2006 ha ett fungerande system för rapportering av produktionsstatistik från Sveriges biogasanläggningar. Detta system ska vara utbyggbart så att man även ska kunna rapportera hur biogasen används. Systemet ska tillåta att man på ett enkelt och korrekt sätt sammanställer de inrapporterade värdena från de olika branscher där biogasproducenter och distributörer finns organiserade, dvs RVF, Svenskt Vatten, Svenska Gasföreningen, LRF och ett antal industrier. Målet med examensarbetet är att uppdatera en sammanställning över Sveriges biogasanläggningar som gjordes år 1996. Flera nya anläggningar har byggts sen dess och listan måste därför kompletteras. Den insamlade statistiken ska sen presenteras på ett lättillgängligt sätt.

GENOMFÖRANDE
I examensarbetet ingår att utforma en enkät som kan sändas ut till alla anläggningsägare för insamling av relevanta data. Därefter ska materialet sammanställas och presenteras i lämplig form, t ex i tabeller och diagram med förklarande texter. Eventuellt kan också ett förslag på IT-lösningar för framtida insamling och sammanställning av statistiken utarbetas inom ramen för examensarbetet.

Insamling och presentation av data ska ske i samråd med Energimyndigheten (STEM) och SCB, i syfte att göra statistiken kvalitetssäkrad och tillgänglig för presentation i STEMs resp.
SCBs officiella rapportering.

Handledning sker från SBGF med kansli i Stockholm och Uppsala. SBGF är en ideell förening med syfte att verka för ökad produktion och användning av biogas i Sverige. Din utbildningsprofil kan t ex vara civilingenjörsprogrammet med inriktning mot miljö, samhällsbyggnad, teknik eller energi, agronomprogrammet eller något informationsinriktat program. Det är viktigt att du behärskar excel, eftersom enkätutformningen och datainsamlingen planeras ske med hjälp av detta program. Kunskap i programmet access är också en fördel men inget krav.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.