Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-10-13

Utnyttjandegrad av färdtjänsttillstånd

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Östhammars kommun rapporterar varje år statistik rörande färdtjänsten till SIKA. I samband med årets rapportering väcktes en fråga angående utnyttjandegraden av beviljade färdtjänsttillstånd. Endast 64 % av de beviljade färdtjänsttillstånden utnyttjades under år 2004. Kommunens utnyttjandegrad för färdtjänsttillstånd kan jämföras med landsomfattande statistik från SIKA (Färdtjänst och Riksfärdtjänst 2004, 2005:6, SIKA Statistik, sid. 17). Av SIKAs statistik framgår att utnyttjandegraden i Östhammars kommun är lägre än genomsnittet i Uppsala län och genomsnittet i Sverige. Ytterligare statistik har tagits fram som visar på en minskande trend i utnyttjandegraden av beviljade färdtjänsttillstånd. En fördjupad problembeskrivning finns beskriven i förslag till trafikförsörjningsplan i Östhammars kommun (Trafikförsörjningsplan 2006-2007, 2005-08-23, Östhammars kommun).

Östhammars kommun önskar utreda orsakerna till den minskande utnyttjandegraden på utfärdade färdtjänsttillstånd. Kommunen önskar även att möjliga åtgärdsförslag belyses i utredningen.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.