Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-09-28

Energieffektivisering på Käppalaverket, Lidingö

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
BAKGRUND
Käppalaverket är ett avloppsreningsverk beläget på Lidingö nordost om Stockholm. Reningsverket ägs och drivs av Käppalaförbundet som är ett kommunförbund bestående av 9 st Stockholmskommuner. Käppalaverkets upptagningsområde omfattar 11 st kommuner och den totala belastningen motsvarar drygt 500 000 p.e (inklusive industrier, sjukhus och skolor).

Käppalaverkets reningssteg består av en mekanisk rening, försedimentering, biologisk rening (aktivslamprocess) och filtrering genom sandfilter. Det slam som bildas i försedimenteringen (primärslam) och i biosteget (överskottsslam) stabiliseras i en rötningsprocess. I rötningsprocessen bildas biogas. En del av värmen som utvinns vid förbränning av biogasen används för uppvärmning av Käppalaverkets lokaler, överskottet säljs som fjärrvärme som levereras ut till Lidingö kommun. Det rötade slammet avvattnas för att sedan köras bort för vidare användning på bl a jordbruk och för jordtillverkning.

Användningen av elenergi på Käppalaverket har en betydande ekonomisk och miljömässig betydelse. Idag har vi en relativt grov uppfattning om fördelningen av elanvändningen i de olika reningsstegen och driften av verket i övrigt. Betydande elförbrukare är pumpar och blåsmaskiner som används för luftning av biosteget. Många driftsobjekt på Käppalaverket och längs tunnelsystemet har liten effekt men det stora antalet gör den samlade elförbrukningen ändå stor.

EXAMENSARBETES SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
Käppalaförbundets verksamhet är miljöcertifierad enligt ISO14001. Ett viktigt mål för Käppalaverket är att minska förbrukningen av resurser i form av energi och kemikalier. Detta examensarbete initieras med syftet att förbättra energiutnyttjandet, i ett första skede med fokus på besparing av elenergi.

Förslag på innehåll i examensarbetet är att:
o kartlägga elförbrukningen vid verket och vid pumpstationer i tunneln
o identifiera besparings ¿ och effektiviseringsmöjligheter
o ta fram förslag på nya styrstrategier på Käppalaverket med koppling energi - process
o ta fram underlag för driftrapporter som fortlöpande visar elförbrukningen fördelat på relevanta processteg

EXAMENSARBETETS GENOMFÖRANDE
Examensarbete genomförs på Käppalaverket, beläget på Lidingö nordost om Stockholm med hjälp av personal på Käppalaverket. En processingenjör kommer vara huvudhandledare. Förutsättningarna för att mäta elförbrukningen mer detaljerat har förbättrats under senare år då energimätare installerats på många av de frekvensstyrda drifterna i verket. Dessa mätningar kommer ha en central roll i examensarbetet. Examensarbetets innehåll kan variera inom satta ramar beroende på studentens eget intresse. Vi tror att studenter på civilingenjörsprogram inom miljö-, kemi-, samhällsbyggnadsteknik eller energi kan ha passande bakgrund för examensarbetet.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.