Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-01-04

Intelligent dynamics processor for voice recordings

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Beskrivning:
Arbetet handlar om att utforska möjligheten att göra dynamikprocessorer för röstinspelningar mer intelligenta och adaptiva. Rent praktiskt handlar det om att ta fram algoritmer och implementera dessa i ett plugin-program för audioredigeringsmjukvara.

Röstinspelningar i olika miljöer har ett antal tekniska problem som man idag löser manuellt i redigeringsprogrammet med hjälp av filtrering, komprimering, limitering och volymkurvor. Detta bör kunna automatiseras med intelligenta algoritmer som känner igen olika typer av ljud och agerar på ett passande sätt. Tex filtrera bort billjud vid inspelning i bil.

Algoritmerna bör kunna:

- skilja på röster och bakgrund och dämpa bakgrunden enligt satta parametrar
- anpassa kompressionen automatiskt beroende på inspelningskvalitet. En brusfri inspelning tål hårdare kompression.
- Sätta filterkurvor optimalt på telefonröster för att minimera biljud
- sätta volymkurvor för att kompensera för varierande mikrofonavstånd vid inspelningen.
- Undertrycka överhörning mellan röstinspelning och telefonröst vid telefoninspelningar på 2 kanaler

Organisation:
Exjobbet utförs på företaget filt som är ett radio- och ljudproduktionsbolag med 7 anställda med kontor och studio i centrala Stockholm.

Utbildningsprofil:
Du bör ha signalbehandlingsprofil på någon av civilingenjörsutbildningarna E, F, Y eller liknande.English version

Description:
The project will explore the possibilites of making a dynamics
processor for voice recordings more intelligent and adaptive. In
practice the project will consist of an algorithm research part using
Matlab or equivalent and an implementation part implementing the
results into a software plugin for audio editing applications.

Voice recordings in different environments have a number of problems
that normally are solved manually using an audio editing tool where the
user sets filters, compressors, limiters and volume curves. These
settings should be able to automize with intelligent algorithms that
recognize different types of sound and adapt the settings
appropriately. E.g. suppress the car noise in recordings done inside a
car.

The algorithms should be able to:
- diffferentiate between voice and background and suppress the
background according to chosen preferences
- Adapt the compression depending on the quality of recording. A noise
free recording can be compressed more.
- Set filter curves optimally on telephone voices to minimize noise.
- Set volume curves to kompensate for varying microphone distance.
- Suppress leaking between voice and phone channels in telephone
recordings.

Organization:
The final project will be done at the radio and sound production
company Filt with 7 employees with office and a studio in central
Stockholm.

Course profile:
The student should be specialized in signal processing at one of the
masters degree programs E, F, Y or equivalent.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.