Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-08-02

Optimerad svetsning genom simulering av inträngning och förbandsgeometri

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Vid modern högproduktiv svetsning, något som är ytterst viktigt för att kunna behålla tillverkningsanläggningar i höglöneländer, används ofta dubbla strömkällor och dubbla elektroder (dubbla ljusbågar som transporterar smält tillsatsmaterial till fogen).

Vid försök med denna så kallade dubbeltrådssvetsning (svetsning av medelgrova stål) har det visat sig att för vissa kombinationer av svetsparametrar så fås en större inträngning i grundmaterialet än väntat. Inträngningen (uppsmältningsdjupet) är en viktig parameter för förbandets hållfasthet och även för den möjliga produktivitet (svetshastighet) som kan uppnås.

Orsaken till denna djupare inträngning är inte helt klarlagd, men det bör kunna förklaras via en simulering av värmetillförseln och rörelser i smältbadet. En simulering kan ge djupare förståelse för fenomenet och därmed öppna för en optimeringsteknik för denna typ av svetsning. Tanken är att använda FEMLAB eller liknande program för att studera några ¿svetsfall¿ i en jämförande studie. ¿ Kan vi med hjälp av detta förstå vad som händer och hur vi ska kombinera parametrarna för att optimera processen? Fallet är viktigt för industrin och kan möjliggöra väsentligt förbättrad svetsteknik i våra verkstäder.

Målsättning
Att via finita element (FE) simulera processen med olika parametervariationer och belysa vilken hjälp man kan ha av FE-simulering för att optimera processen.

Upplägg
Hur exjobbet ska läggas upp måste diskuteras mer ingående, men nedan ges en grundtanke:
Simuleringsfallet sammanfattas enligt:

En fogtyp simuleras
Två ljusbågar (eller troligen endast två punktformiga värmekällor i rörelse) används i modellen. Dessa õr helst placerade med ett reglerbart avstånd sinsemellan (eventuellt studeras endast några olika fasta avstånd).
Svetsning sker med olika hastigheter, varvid ljusbågarna (eller de punktformiga värmekällorna) rör sig i linje efter varandra längs med svetsfogen. Hastigheterna sättes som hög, normal, och låg.
Som svetsdata ska två olika kombinationer av parameteruppsättningar användas (detta ger olika energitillförsel), en symmetrisk och en asymmetrisk.
För dessa kombinationer beräknas erhållen inträngningsprofil (uppsmältningsprofil) och de olika fallen jõmförs med varandra.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.