Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-05-02

Restmaterial - ett ekonomiskt perspektiv

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Problem/frågeställning
Vid en miljöriskbedömning är fokus på riskanalysen map emissioner. Vid en värdering ska dock olika aspekter värderas in. En sådan aspekt är den ekonomiska. Den ekonomiska aspekten kan på samma sätt som den miljömässiga betraktas i olika perspektiv.

Ekonomiska aspekter kan t ex beaktas ur ett samhällsperspektiv, dvs vilken är den bästa lösningen map samhällsekonomi. En annan central frågeställning är relaterat till eventuella framtida miljöskulder och kostnader för att åtgärda dessa. etc

Syfte
Detta projekt syftar till att studera olika ekonomiska perspektiv i samband med ett nyttjande av restmaterial.

Metod
Arbetet genomförs i etapperna; Problemformulering och val av objekt, Inventering och teori, Fallstudie, Analys och utvärdering, Slutsatser och diskussion.

Beroende på aktuell uppgift utformas projektet från fall till fall. Avgränsning kan t ex ske till garantifrågor, miljöskuld, samhällskostnader eller rena investeringskostnader.

Studien föreslås inriktas på ett län, t ex Norrbottens län.

Förväntat resultat
Underlag för att ta fram indikatorer för att beskriva ett ekonomiskt perspektiv.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.