Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-01-04

Experimentellt examensarbete i elektrisk mätteknik/teoretisk elektroteknik/elektrokemi

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är forskning, metod- och teknikutveckling till nytta för försvar och säkerhet. Organisationen har ca 1350 anställda varav ungefär 950 är forskare. Detta gör organisationen till Sveriges största forskningsinstitut. FOI ger kunderna tillgång till ledande expertis inom ett stort antal tillämpningsområden såsom säkerhetspolitiska studier och analyser inom försvar och säkerthe, bedömning av olika typer av hot, system för ledning av kriser, skydd mot och hantering av farliga ämnen, IT-säkerhet och nya sensorers möjligheter.

Nu söker vår avdelning Systemteknik (Kista, Stockholm) 1-2 examensarbetare och beskrivningen av examensarbetet är som följer:

Fartyg genererar en mängd signaturer som kan användas för att detektera närvaro och position. Typiska fysikaliska storheter som används av sensorer i vattenvolymen är ljudtryck, tryck, magnetfält och elektriska fält.Storleken på dessa signaturer bestämmer på vilket avstånd fartyget kan detekteras. Det föreslagna examensarbetet behandlar mätning av en fysisk modell och jämförelse genom en beräkning för en matematisk modell av det elektriska fältet. Den elektriska signaturen kan beräknas från en geometrisk beskrivning av ytorna som är i kontakt med vattnet och de ingående materialens kemiska potential som funktion av korrosionsströmmen in i eller ut ur vattnet. Resultatet av beräkningen är starkt avhängigt av god kunskap om materialens kemiska potential vid olika tillstånd, så som salthalten i vattnet, vattentemperatur och vattenflödet.

I examensarbetet bestäms den kemiska potentialen som funktion av korrosionsström för några typiska marina konstruktionsmaterial i olika yttre miljö. Potentialkurvorna används för att beräkna de elektriska fälten som korrosionsströmmarna ger upphov till med programvaran BEASY. De beräknade fälten jämförs med uppmätta värden från en modell.

Grundläggande kunskaper i elektrisk mätteknik är nödvändiga. Grundläggande kunskaper i teoretisk elektroteknik och/eller elektrokemi är till stor hjälp. Det huvudsakliga experimentella arbetet är att 1) sammanställa mjukvara i Labview eller TestPoint för att kunna styra uppmätningen av polarisationskurvor och 2) mäta polarisationskurvor för ett antal marina material. Examensarbetet kan utföras enskilt eller tillsammans med någon annan examensarbetare.

Trolig start: tidigast hösten 2005

Kontaktpersoner:
Henrik Claesson,tel 08-5550 3634 ([email protected]
Peter Lindqvist, tel 08-5550 3707 ([email protected]

Systemteknik,
FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut)
164 90 Stockholm
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.