Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-08-18

Fungerar de formella kommunikations- och informationsvägarna i organisationen?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Tar informella vägar över? Är det tvåvägskommunikation? Får personalen avsätta tid för att inhämta den information som finns, exempelvis på intranätet?

NÅGRA FRÅGOR VI STÄLLER OSS:
● Känner personalen att de får den information de behöver genom de formella kommunikationsvägarna eller får de det genom annat håll? Söker personalen själv aktivt information från annat håll?

● Når all information verkligen fram?

● Är kommunikationens en tvåvägskommunikation eller är den enkelriktad uppifrån och ned i hierarkin?

● Lasarettet satsar mycket på intranätet som kommunikationsväg. Har personalen den kunskap de behöver för att förstå att använda den eller går de miste om viktig information? Får de möjlighet att avsätta tid för att söka efter information på intranätet?

● Under hösten 2004 lades lasarettets personaltidning ned till förmån för att mer aktivt satsa på den landstingsövergripande personaltidningen Upptinget.
Läser personalen vid Lasarettet i Enköping denna tidning?

● Får personalen endast information rörande lasarettet eller får de den information de behöver rörande hela landstinget?

OFFICIELLA KOMMUNIKATIONSVÄGAR VID LASARETTET I ENKÖPING

Intranätet
Landstinget i Uppsala län har ett gemensamt intranät kallat Navet. Inom detta intranät har varje förvaltning egna sidor, såväl Lasarettet i Enköping. Alla förvaltningar kan se de andra förvaltningarnas information. Lasarettet har drygt 500 egna sidor publicerade på sin del av intranätet, allt från blanketter, statistik, handböcker, personalförmåner, serviceinformation till rena nyheter. En sammanfattning från sjukhusledningens möten publiceras alltid på intranätet.

E-post
Varje anställd inom lasarettet har en egen e-postadress som de är skyldig att med jämna mellanrum kontrollera och läsa eventuella brev.

Avdelningsmöten
Möten mellan chefer och berörd personal hålls regelbundet. Men det tidsmässiga intervallet kan skilja sig åt.

Yrkesrelaterade möten
Olika yrkesgrupper träffas för möten, exempelvis läkarsekreterarna, läkarna och avdelningscheferna.

Upptinget
Landstingets personaltidning som utkommer med cirka 10 nummer per år.

KORT FAKTA OM LASARETTET
Lasarettet i Enköping tillhör Landstinget i Uppsala län. Lasarettet finns främst till för patienterna i Enköping och Håbo men har även patienter från många andra håll, både från Uppsala och resten av landet.

Lasarettet har cirka 540 anställda fördelade på tre centrum: administration, kirurgiskt centrum och medicinskt centrum. Mycket funktioner är centraliserade till administrationen, som lasarettsövergripande broschyrer, rekryterings- och informationsannonser.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.