Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-10-02

Biogasutvinning vid rötning av matavfall i labbskala

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Smedlund Miljösystem AB leder ett samverkansprojekt som skall utveckla och pilottesta ett nytt system för hantering av källsorterat matavfall från hushåll och som innebär att man torkar (konserverar) matavfallet lokalt innan hämtning. Därigenom förväntas man vinna ekonomiska, miljömässiga och behandlingsmässiga fördelar.
Systemet innefattar hushållens sortering, teknik för torrkonservering, mellanlagring vid fastighet samt hämtning och central behandling(rötning/kompostering).

Ex-jobbet är ett delprojekt och är tänkt att genomföras under 2005 alternativt våren 2006. Syftet är att jämföra dagens hanteringssystem av matavfall med projektets tänkta system med avseende matavfallets kvalitet, och då särskilt undersöka eventuell skillnad i biogasutvinning.
I dagens situation sker en ganska omfattande nedbrytning av den mest lättillgängliga näringen i matavfallet under de ca 10-14 dagar som det tar för matavfallet i dess väg från sorteringen i köket, via soprum, transport och väntan på behandling, tills det att behandlingen börjar.

Ex-jobbet består i att samla in kunskap genom samtal och träffar med specialister på rötning och rötningsförsök, samt genom litteraturstudier. Utifrån den kunskap som hämtats in skall, om lämplig standardmetod inte finns, en befintlig metod modifieras så att projektets frågeställning kan besvaras. Den framtagna metoden skall i största möjliga mån baseras på befintliga standardmetoder. Metoden skall utvärderas och ge en god repeterbarhet och replikerbarhet. Tre olika kvalitéer av matavfall skall beredas och testas i laboratorium och jämföras med avseende på i första hand biogas/metan produktion.
Det ingår också att vid behov modifiera laboratorieutrustningen så att den passar till den metod som kommer att användas.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.