Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-04-15

Utveckling av metod och verktyg för värdering av IT-säkerhetsnivåer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Utvecklingen av allt mer omfattande och verksamhetskritiska informationssystem gör att IT säkerheten blir en allt mer avgörande framgångsfaktor. De flesta system kommer med stor sannolikhet att utsättas för omfattande prövningar avseende deras förmåga att bibehålla en önskad säkerhetsnivå. Därför är det av yttersta vikt att kunna värdera denna IT-säkerhetsförmåga. För detta ändamål krävs nya metoder och understödjande verktyg.
På FOI har metoder för att värdera säkerheten hos informationssystem och enskilda systemkomponenter tagits fram. Hittills har vi gjort en avgränsning till tekniska komponenter. Exempel på sådana tekniska komponenter, vilka kan befinna sig på olika abstraktionsnivåer, är datorer, nätverksenheter och aktiva kort. Vår ansats är strukturbaserad, dvs. vi antar att kunskap om säkerheten hos systemkomponenter samt relationerna mellan dessa komponenter möjliggör värdering av IT-säkerhetsnivå hos system.
Målet med examensarbetet är att, utgående från tidigare arbete, ta fram en effektiv metod, vilken aggregerar mått på säkerhetsrelevanta egenskaper hos systemkomponenter och därmed indikerar säkerhetsnivån hos hela eller delar av system, samt att implementera metoden i ett prototypverktyg. Detta kräver analys av såväl sammansatta data som de komplexa relationer vilka finns mellan de olika systemkomponenterna. Arbetet ligger i den absoluta forsk-ningsfronten och kommer att bedrivas i nära samarbete med FOI-forskare.
Tidigare utfört examensarbete utgör underlag för arbetet: Mikael Peterson, CAESAR - A proposed method for evaluating security in component-based distribu-ted information systems, Master¿s Thesis, LITH-ISY-EX-3581-2004, Linköpings universitet. http://www.ep.liu.se/exjobb/isy/2004/3581/
Nyckelord: IT säkerhet, systemvärdering, informationssystem
Program: C, D, IT, Y eller motsvarande
Institution: Systemutveckling och IT-säkerhet (76)
Tänkbar starttid: under våren eller tidig höst 2005
Kan publiceras: Ja


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.