Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-03-10

Interviewundersökning med tågförare om djurpåkörelser

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Studiens syfte är att öka kunskap om konflikten mellan tågtrafik och vilda djur i Sverige. Konflikten består till en del i kollisioner mellan tåg och djuren. Dessa kollisioner kan utgöra både ett arbetsmiljöproblem och ett problem för artbevarande och viltförvaltning. Flera internationella studier antyder att omfattningen av problemet hittills kan ha underskattats väsentligt. Målsättningen med föreliggande projekt är att försöka få en uppskattning och översiktlig bedömning av antalet djurkollisioner i Sverige.
Kollisioner mellan fordon och djur är ett ökande problem i många länder. I motsats till vägtrafiken är kunskaperna internationellt kring djurpåkörelser mycket begränsade. Det finns inga övergripande inventeringar eller statistik på kollisioner. Problemet har länge betraktas som obefintlig jämfört med vägsidan. Tecknen ökar dock att problemet hittills har underuppskattats. Flera studier antyder att tågtrafiken dödar fler djur per kilometer än vägtrafiken. Lokalt kan tågtrafiken därmed utgöra ett mycket allvarligare hot mot djurlivet än en jämförbar väg.
Kollisioner med tåg utgör i regel ingen säkerhetsrisk för trafikanterna eller föraren. Ändå kan tekniska skador och plåtskador på lok och vagnar vara avsevärda. Men även om inga skador uppträder medför kollisioner med större djur i regel förseningar och kostnader i form av rengöring och kontroll av tågen. Kollisioner kan därutöver innebära psykologiska besvär för lokförarna. Det finns därmed såväl ekologiska, ekonomiska, tekniska och psykologiska element i kollisionsproblematiken.
Analys och bedömning av problemet förutsätter dock bättre kunskaper om förekomst och fördelning av kollisionerna. Sedan tre år sammanställs rapporterade djurkollisioner i lokförarnas felanmälningar. Statistiken möjliggör en grov geografisk analys, men mörkertalet är oklart. Olyckor med mindre djur uppmärksammas förmodligen inte alls av lokförarna, och även kollisioner med stort vilt kan förbli obemärkta eller orapporterade. Ett första steg till en ingående analys och utvärdering av djurkollisioner borde därför vara att komplettera och granska den befintliga flerapportsstatistiken. Detta kan göras genom att dra nyttja av lokförarnas personliga erfarenheter och kunskaper.
Föreliggande projektförslag avser en interviewundersökning av ett flertal lokförare med utgångspunkt i statistiken av felanmälningar. Frågor som skall besvaras berör bl.a. typ, antal och fördelning av djurkollisioner (i tid och rum), involverade arter, djurens beteende före kollisionen, samt förarnas personliga upplevelser och känslor. Om möjligt skall även en kostnadsuppskattning göras med hänsyn till tekniska fel och förseningar på grund av kollisionerna. Undersökningen skall därmed bidra till att hitta kritiska nivåer (antal) i kollisionsfrekvenser och därmed förebereda för en tillämpning av mål och mått arbetet inom järnvägssektorn.
Arbetet kan förebereda för eventuella djupundersökningar som t.ex. inventeringar av järnvägar avseende djurrester; uppskattning av externa och interna kostnader av djurkollisionerna, med mera.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.