Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-06-08

Testing av en ny metod för ventilation av husgrunder

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
BAKGRUND
Under flera hundra år har man byggt hus i Sverige med så kallad ¿torpargrund¿ eller ¿krypgrund¿. Det har varit en väl fungerande metod som höll fuktnivån och temperaturen i husgrunden på en acceptabel nivå, bl.a. med hjälp av luftläckage genom den bristfälliga isoleringen. Efter oljekrisen på 70-talet blev uppvärmningen dyrare, krypgrunden försvann och husen blev tätare och mer isolerade. Begreppet mögelhus skapades och nya nyckelorden blev ¿ventilation till varje pris¿. Denna extrema ventilation, tillsammans med den effektiva isoleringen och krypgrundens renässans, har i sin tur skapat allvarliga problem för våra nybyggda hus av idag. Den ökade ventilationen påskyndar transporten av varm luft in i den kalla isolerade husgrunden, där fukten kondenserar mot träbjälklaget och orsakar stora skador. Lösningar på problematiken finnes redan, men är ofta dyra, både gällande investerings- och driftkostnader.

I detta projekt testas en ny och mera effektiv metod för hurgrundsventilation.

BESKRIVNING AV METODEN
Den nya metoden utgår ifrån principen att temperaturen i husgrunden aldrig skall vara lägre än utanför. Detta för att förhindra att skadlig kondensering skall uppstå i samband med att varm fuktig uteluft förs in i den kallare husgrunden. Funktionen bygger på ett antal givare, som håller reda på temperaturdifferansen mellan ute och inneluft och därigenom styr luftflödet i husgrunden. Man skapar ett välventilerat ¿plintgrundklimat¿, d.v.s. det klimat som uppstår under hus som ej har grundmur utan enbart står på ett antal plintar. En mer detaljerad beskrivning finns att läsa under www.villateknik.com.

EXAMSARBETETS GENOMFÖRANDE
Arbetet består av
¿ Installering av utrustning och utförande av mätningar.
¿ Analys av mätresultat.
¿ Beroende på studentens bakgrund och intresse, kan även modellering av lufttransport och relaterade kondenseringsprocesser inkluderas.

Mätningar och utvärderingar genomförs under en period av cirka sex månader (skall helst påbörjas under mars/april månad). Tre geografiskt närbelägna husgrunder mäts, där den ena är försedd med den speciella luftpumpen och de övriga husgrunderna är utan ingrepp av torkanordning eller annan mekanisk ventilation. Mätning av luftfuktighet samt fuktkvoter i reglar och stommar utföres på veckobasis och resultatet redovisas och analyseras. Vidden av resultatanalysen skall bestämmas i samarbete mellan uppdragsgivaren, studenten och handledaren på universitetet/högskolan.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.