Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-22

Utvärdering av ¿ Arbetsplatsförlagd utbildning i Sollefteå¿

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sollefteå är en inlandskommun där stora strukturförändringar har påverkat samhället de senaste åren. Synen på kompetens och hur man förvärvar den har också förändrats.

Sollefteå har ett rekryterings ¿ och kompetensbehov utifrån den ålderstruktur befolkningen har. För att möta det behöver man utveckla nya former för lärande, t ex företagsförlagt lärande. Vuxna kommuninnevånare som av olika skäl är bundna till orten kan behöva individuella utbildningslösningar på hemorten.

Arbetsplatsförlagd utbildning i Sollefteå ¿projekt Lärling¿ har pågått i sedan mars 2003. Syftet med projektet har varit att utveckla en långsiktig hållbar infrastruktur för yrkesutbildning för vuxna i Sollefteå.

Projektets huvudmän vill nu engagera studenter från högskolan, på c- eller d-nivå för en högkvalitativ utvärdering.

Syftet med projektet
Projektet ska ge möjlighet att utveckla en långsiktig hållbar infrastruktur för yrkesutbildning för vuxna i Sollefteå.

Projektet ska ge de medverkande parterna möjlighet att utveckla former och mottagarkapacitet för individuella utbildningslösningar, lärlingsliknande utbildningar för att möta företagarnas behov av specifikt utbildad personal.

Projektet ska ge möjlighet att utveckla vägledning för yrkesinriktade, företagsförlagda utbildningar till gagn för arbetslösa och företag med rekryteringsbehov.

Projektet ska påskynda den vuxenpedagogiska utvecklingen hos yrkeslärare vid gymnasieskolan. Det ska stärka kopplingen mellan företag och skola bland annat genom att lärarna blir en stödjade resurs i handledning på företag.

Projektet ska ge utrymme för att göra individuella kartläggningar och individuella studieplaner och stimulera till utveckling av valideringsinstrument för yrkeskunnande förvärvat utanför det formella utbildningsväsendet.

Tänkbara frågeställningar:
- Hur fungerar samverkan mellan de olika aktörerna i projektet?

- Hur ser företagen på metoden, har den resulterat i att man fått den kompetens man efterfrågat?

- Validering, hur har den fungerat och vilka utvecklingsinsatser krävs ytterligare?

- Hur ser kopplingen ut mellan skola och näringsliv, har projektet lett till förändringar?

- Hur ser lärlingarna på denna form av lärande?


Är du intresserad? Välkommen att ta kontakt!


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.