Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-01-17

Översiktlig inventering av förorenade områden i Östergötlands kommuner

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Förorenade områden är mark, byggnader eller sediment som genom utsläpp, spill, olyckor eller utfyllnad kontaminerats med någon form av förorening. Föroreningarna har ofta samband med någon typ av miljöfarlig verksamhet, exempelvis gamla avfallsupplag eller industrianläggningar.

Under miljömålet ¿Giftfri miljö¿ finns som delmål att ¿Förorenade områden skall vara identifierade och för minst 100 av de områden som är mest prioriterade med avseende på riskerna för människors hälsa och miljön skall arbetet med sanering och efterbehandling ha påbörjats senast år 2005. Minst 50 av de områden där arbete påbörjats skall dessutom vara åtgärdade.¿

För att kartlägga potentiellt förorenade områden sker idag inventering och identifiering i hela landet. Identifieringen och inventeringen utgör underlag för det fortsatta arbetet med förorenade områden och det är ett viktigt underlag vid fysisk planering. Naturvårdsverket har tagit fram en metod för inventering av förorenade områden, MIFO, (Naturvårdsverkets rapport 4918, 1999). Identifieringen av förorenade områden motsvarar en inledande del av MIFO fas 1. I Östergötland har inventering enligt MIFO pågått sedan 1996.

Examensarbete
Länsstyrelsen i Östergötland erbjuder under vårterminen 2005 ett flertal examensarbeten som innebär kommunvis identifiering, eller översiktlig inventering, av potentiellt förorenade områden. Syftet är att samla kunskap om potentiellt förorenade områden i en kommun där sådan inventering ännu inte genomförts eller där tidigare inventeringar behöver kompletteras. Detta material skall sedan utgöra underlag för det fortsatta arbetet med efterbehandling i länet och för fysisk planering. Identifieringen, liksom inventeringen omfattar bland annat litteraturstudier, intervjuer med anställda på företag, boende inom kommunen, kontakter med hembygdsföreningar, arkivstudier, kart- och flygbildstolkningar, platsbesök och branschklassningar samt rapportskrivning. Det är ett självständigt arbete som ger en god inblick i arbetet på länsstyrelse, miljökontor och andra kommunala förvaltningar.

Länsstyrelsen kommer att stå för viss utbildning, uppföljning och samordning. Vid en introduktionsträff i samband med uppstarten av examensarbetet kommer vi att gå igenom inventeringsmetodik, databasen, visst underlagsmaterial och bistå med erfarenheter och tips från tidigare inventeringar. Vi kommer sedan att göra kommunbesök tillsammans. Kontaktperson kommer att finnas på länsstyrelsen och på kommunens miljökontor. En arbetsplats med tillgång tll dator kommer att finnas på kommunens miljökontor. I vissa fall kan det dock vara en fördel om ni själva har tillgång till en bärbar dator.

Utbildningsprofil
Miljö- och hälsoskyddsutbildning eller naturvetenskaplig utbildning med inriktning mot markföroreningar, men även industrihistoria och processhistoria som inriktning är relevanta utbildningar. Ett intresse för problematiken kring föroreningar och dess spridning, uppkomst och farlighet är önskvärt. Körkort (B) är ett krav.

För mer information och intresseanmälan kontakta:

Ann-Christine Wiklander, Telefon: 013-196340, e-post: [email protected]
Intresseanmälan bör göras senast den 17 januari 2004. I början av februari 2005 planeras uppstart av arbetet. Mer information om arbetet med förorenade områden finns på länsstyrelsens hemsida www.e.lst.se och på Naturvårdsverkets hemsida www.naturvardsverket.se


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.