Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-04

Anordning för upptagande och överförande av medias kinetiska energi avsedd för miljöopåverkande elproducent-generator.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Allmänt
Anordningen är försedd med ledbara skovlar, som kan vara anbringade perifert om/på en rörelseupptagande enhet.
Företrädelsevis kan de ledbara skovlarna anbringas på manteln av en cylinder. Cylindern överför eventuellt via en transmissionsväxel den roterande rörelsen, främst tänkt för en el-producerande generator/powerformer, eller direkt till lågvarvig mångpolig generator

Speciellt
Arbetsmediats, gas eller vätska, radiella strömningsriktning mot cylindern, som placerats horisontellt eller vertikalt mot strömningsriktningen, påverkar skovlarna aktivt, skapar cylinderns rotation kring sin axel. Passiva skovlar i rotationsordningen påverkas mindre av mediets flödesriktning och motverkar därför minimalt rotationsarbetet.
Cylinderns roterande rörelsearbete transmitteras till en generator/powerformer för alstrande av elektrisk spänning.
Skovlarnas form, riktning och ledbarhet gör cylindern oberoende av mediets flödesriktning, som vid reverserande flöde bibehåller oförändrad rotationsriktning, därför även lämpar sig för våg- och tidvattenflöden.
Anordningens form har minimal påverkan på det strömmande mediat. Då den är helt nedsänkt i mediat, vätska, är den ej synlig. Förankring mot botten eller anläggning är nödvändig. Damm eller fördämning som lägger stora ytor av naturen under sig är helt och hållet uteslutet, och oberoende av människans planerade flödesregleringar.

Miljö
Ringa eller ingen miljöpåverkan. Kan med fördel appliceras i små flöden. Verkar obehindrat i reversibla flöden, som våg/tidvatten, utan maskinell omriktning av, som jämförelse, propellerblad eller dylikt.
Är troligtvis också mindre miljöpåverkande än ex. vis vindkraftverk.
Då cylindern är helt nedsänkt, vertikalt eller horisontellt, i vätskan, vattendraget, är den inte synlig. Den har ringa miljöpåverkan då det inte krävs dammar eller fördämningar som tar stora arealer av naturen i anspråk.
Lokalt placerad i närheten av konsumenter elimineras långa omfattande och miljöpåverkande distributionssystem.
Därför möjliggöres det att nyttja de ofantligt många oexploaterade vattendrag världen över med minimal miljöpåverkan för produktion av el-energi, som inte heller varit möjligt med den hittills kända och vanligen tillämpade tekniken.

Sammanfattning
Kännetecknande för anordningen är dess förmåga att uppfånga medias kinetiska energi även ur låga flödeshastigheter, såsom mindre vattendrag och små vågrörelser.
Anordningen kompletterar och i många fall ersätter de flesta i dag kända sätt att producera el-energi på.
Skall inte jämföras med vattenhjul eller turbiner, men kan mer än väl ersätta båda.
Anordningen kan ex. vis enklast förklaras som en cylinder med perifert symetriskt på dess mantel runtom placerade och anbringade ledbara skovlar.
Skovlarnas utformning och placering uppfångar mediats, ex. vis vätska, flöde som överför i roterande rörelse av cylindern.
Cylinderns roterande arbete överförs, kanske via transmissionsväxel beroende på flödeshastigheten, till en generator/powerformer som alstrar elektrisk spänning.
Beroende på dess avgivna effekt kan den utgöra en lokalt småskalig el-producent direkt till konsument eller grupp. Likaledes kan produktionen/tillverkningen utföras lokalt.
Småskaligheten möjliggör tillämpning i många mindre oexploaterade vattendrag världen över, som inte kan nyttjas med dagens traditionellt kända teknik.
Lämpar sig mycket väl som våg- och tidvattenkraftverk därför den är oberoende av
reverserande flödesriktning.

Arbetsinriktning

Att genom beräkningar och datasimuleringar presentera optimala:

- skovelformer
- skovelstorlek
- skovelantal
- skovelapplicering på cylindern
- cylinderdiameter
- cylinderlängd
- axellagring

vid skilda flödeshastigheter och djupkrav för att uppnå högsta möjliga vridmoment


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.