Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-09-06

Effekter av miljöledningssystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
MedicHus är en kommunal förvaltning i Göteborg med uppgift att förvalta boende för äldre och funktionshindrade samt att förvalta och utveckla Lillhagsparken (fd medtalsjukhusområde i Göteborg). 1/1 1999 bildades Västra Götalandsregionen (VGR) och det innebar stora förändringar för MedicHus. Ca 2/3 av verksamheten (570 000 m2) och dess personal (285 personer) överfördes till VGR.
Samtidigt genomfördes en förändring av fastighetsförvaltningen inom Göteborgs stad och MedicHus fick därigenom det samlade ansvaret för förvaltning av äldreboende och boende för funktionshundrade.
På kort tid ¿ krympte¿ alltså förvaltningen radikalt för att relativt omgående börja växa igen. Omfattningen idag 150 medarbetare och 625 000 kvadratmeter förvaltad yta.
I samband med denna förändring väcktes frågor om hur organisationen skulle klara alla förändringar. Vi stannade för att börja arbeta med ett systematiskt kvalitets- och miljöarbete med siktet inställt på att kunna skapa/införa ett verksamhetsledningssystem som skulle gå att certifiera gentemot ISO-standarderna för kvalitet och miljö. Arbetet inleddes och vi fick våra certifikat i februari 2002. Det innebär att den första treårsperioden för vårt verksamhetsledningssystemet börjar gå mot sitt slut och vi står inför att ta ställning till om vi skall vi fortsätta att jobba med externa revisioner eller skall vi ¿nöja oss med att jobba med ständiga förbättringar och egna interna revisioner?

Som underlag till detta beslut skulle vi vilja veta vilka konsekvenser ledningssystemet har haft för vår verksamhet under de åren vi har jobbat med det.

Det vi skulle vilja ha hjälp med att ta reda på är:
a) vilken tid lägger förvaltningen ner på att hålla ledningssystemet känt och aktuellt?
b) vilka kostnader innebär systemet för förvaltningen?
c) kan man visa på att ledningssystemet medfört att förvaltningens arbete har blivit mer resurseffektivt som en följd av ledningssystemet (minskade kvalitetsbristkostnader)?
d) vilka övriga positiva eller negativa konsekvenser (bättre ordning och reda?, nöjda medarbetare?, ökad arbetsbelastning?, uppfattas positivt av kunder?) kan man notera (MedicHus har ¿monopol¿ på fastighetsförvaltning av kommunens fastigheter för äldre och funktionshindrade).
e) övriga mervärden?

Den som vill åta sig detta exjobb kan räkna med handledning och stöd från förvaltningens kvalitetschef och andra medarbetare som har varit med under hela processen. Det finns redan idag underlag av olika slag som skall sammanställas och analyseras. Intervjuer/enkäter el dyl behöver troligtvis genomföras för att nå ett gediget beslutsunderlag.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.