Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-08-11

Distribuerad simuleringsarkitektur för datorbaserad samverkan

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Institutionen för Systemmodellering vid FOI:
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) bedriver forskning för totalförsvaret (www.foi.se). Organisationen är indelad i åtta forskningsavdelningar. En av dem är avdelningen för Systemteknik, belägen i Ursvik i Sundbybergs kommun. Denna avdelning är i sin tur indelad i sex institutioner, varav en är institutionen för Systemmodellering. Institutionen bedriver forskning kring grundläggande metoder och strukturer för Modellering och Simulering (MoS) och deltar aktivt i utveckling av datormodeller av sammansatta och ofta komplexa system och processer.


Bakgrund till examensarbetet

Datorbaserad samverkan och CSCW:
I och med nätverkens och webbens inflytande över hur vi använder datorer idag, dyker nya användningsområden upp. Ett av dem är datorbaserad samverkan, som innebär tekniker och metoder för att tillåta människor att dela arbetsareor och verktyg m.m. Detta innebär att två eller flera personer kan sitta på olika geografiska platser och tillsammans utföra en uppgift på distans. Området är nära besläktat med det som på engelska kallas Computer Supported Collaborative Work, CSCW [1].

Distribuerad simulering och HLA:
Även inom området Modellering och Simulering (M&S) har nätverk och webb inneburit nya möjligheter. Ett resultat är den nu brett använda metoden att distribuera simuleringar i nätverk, för att effektivt kunna utnyttja nätverksresurser och samtidigt kunna exekvera även mycket tunga simuleringar. Arkitekturer och principer har utvecklats för syftet, vilka i mångt och mycket har samma grunder som andra distribuerade datorsystem. En sådan arkitektur, som från början utvecklades för försvarssyften, är the High Level Architecture (HLA). I HLA är delsimuleringarna så kallade federater, som kommunicerar och interagerar via ett distribuerat operativsystem, Runtime Infrastructure (RTI), som tillhandahåller nödvändiga tjänster för simuleringen.


Examensuppgift:
En intressant uppgift är att undersöka hur HLA skulle kunna användas för datorbaserad samverkan. Det vill säga HLA utnyttjas för att implementera distribuerat datorbaserat samarbete för M&S. I detta fall skulle M&S-applikationerna kunna delas mellan användare genom att använda HLA-federater som koppling och genom att all interaktion i ett samarbete sker via RTI. Inom ramen för ett examensarbete utvärderas HLAs lämplighet för syftet, genom dels teoretiska studier men mestadels implementering av en demonstrator. Arbetet delas upp i två olika uppgifter, som lämpligtvis utförs av två examensarbetare. Den ena uppgiften behandlar implementering av grupphantering med hjälp av HLA, den andra avser implementering av verktygsgränssnitt och baseras inte på HLA lika mycket. I båda uppgifterna utnyttjas XML för kommunikation och meddelandestruktur.


Omfattning: Två 20-poängsarbeten
Förkunskaper: Distribuerade datorsystem, Java, XML, M&S är fördelaktigt
Kontaktperson: Jenny Ulriksson, 08-55503718, [email protected]
Startdatum: Början av september


Referenser:
[1] E. Churchill, D. Snowdon, A. Munro, Collaborative Virtual Environments ¿ Digital Places and Spaces for Interaction, Springer 2001, ISBN: 1-85233-244-1.
[2] F. Kuhl, R. Weatherly, J. Dahmann, Creating Computer Simulation Systems ¿ An introduction to the High Level Architecture. Prentice Hall, 1999, ISBN 0-13-022511-8.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.