Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-10-19

Genetiska variationer i androgenmetabolismen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Skillnader i androgenmetabolismen anses vara en av flera orsaker till de stora etniska skillnader som förekommer i prostatacancer världen över. Allt mellan 10-40 gånger högre frekvens av prostatacancer har observerats hos svarta amerikaner än hos asiater. Genetiska variationer i några av dessa enzymer (3-beta HSD, 17-beta HSD) har associerats med en ökad risk för att utveckla prostatacancer.
Skillnader i androgen metabolismen verkar även ha betydelse vid dopinganalyser. Den främsta metoden som används för att fastställa testosteronmissbruk är att mäta nivåerna av testosteron (T) och epitestosteron (E) i urinen. Vissa individer har naturligt höga T/E kvoter, emedan asiater vanligtvis har en lägre kvot (~0.5). Orsaken till dessa individuella skillnaderna är inte kända, men genetisk variation tros spela en stor roll.
Vår forskargrupp studerar enzymer involverade i androgenmetabolismen, främst med avseende på genetiska variationer. Bl a har vi studerat CYP7B1 genen och studerar nu 3a-hydroxysteroid dehydrogenase (3a-HSD) generna. Vi har identifierat två polymorfier i 3a-HSD typ 2 genen som påverkar enzym funktion och promoter aktivitet. Intressant så visar det sig att de båda polymorfierna är mycket vanligare förekommande hos svenskar jämfört med koreaner.
En ökad förståelse av genetiken bakom androgenmetabolismen har betydelse för att bättre förstå patologin bakom vissa sjukdomar som t ex prostatacancer samt att kunna utveckla bättre strategier för att förebygga och behandla dessa.

Projektarbetet kommer att vara en del av vår pågående forskning. Lämpliga 20p projekt;

· Identifiera nya polymorfier i 3a-HSD typ 1 och typ 3 generna, samt att vidare studera dessa. Metoder som används är PCR, sekvensering, SSCP, DNA preparation, bioinformatik, cloning mm.

· Vi samarbetar med urologen här på Karolinska Universitetssjukhus och kommer att få vävnads material från prostata. Vi vill jämföra uttrycket av olika androgenmetaboliserande enzymer i begränsande friska delar och cancer drabbad vävnad. Metoder som kommer att användas är RNA-preparation, RT-PCR, Real-time PCR .

· Enzymkinetik; även enzym aktiviteter på ovanstående prostata material kommer att mätas. Vi kan även studera epitestosteronets androgena egenskaper in-vitro med inhiberings försök. Metoder; microsom/cytosol preparationer, inkubationer, GC-MS.

· Promoter studier. Vi håller på att karaktärisera 3a-HSD typ 2 promotern. Preliminära resultat indikerar att transkriptionen ökar vid steroid stimulering i cell-försök. Vi ska studera vilka cis-element som är involverade i detta och även förstå hur den basala expressionen fungerar. Metoder; mutagenes PCR, plasmid-preparationer , transfektering av humana celler, EMSA.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.