Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-10-12

Kretsloppsanpassade filterbäddar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Problem/frågeställning
Enskilda avloppssystem står i dag för en betydande påverkan. Flera studier visar också att de traditionella lösningarna har dålig funktion. Det är för miljön därför av stor vikt att identifiera lösningar som gör att miljöpåverkan kan reduceras. Ett tänkbart alternativ är att ersätta de traditionella filterbäddsmaterialet (sand) med andra material som bättre fastlägger ämnen.

Syfte
Detta projekt syftar till att närmare beskriva problematiken och ge förslag på olika lösningar. Inriktning sker mot att studera ett alternativ.

Metod
Inventering och beskrivning av problematiken. I detta inkluderas att beskriva numerären både vad gäller emissioner men också av behovet av åtgärder i ekonomiska termer. Beskrivning av olika alternativa filterbäddsmaterial. Val av ett material och genomförande av försök. Analys och utvärdering. Slutsatser och diskussion.

Förväntat resultat
Underlag för fortsatta arbeten att åtgärda filterbäddsproblematiken.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.