Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-10-19

Utveckla process inför investeringsbeslut

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vill du bidra till ständig förbättring inom Statens fastighetsverk genom att medverka i utvecklingen av vår process inför investeringsbeslut?

Bakgrund

Inom Statens fastighetsverk (SFV) genomförs ett stort antal ombyggnads-, installations- och nyproduktionsprojekt med investeringsmedel vilka tillsammans omsluter årligen 400-500 Mkr.

Eftersom investeringar skall ge tillbaka någon form av framtida nyttovärde krävs att investeringsbeslut föregås av väl underbyggda beslutsunderlag för att säkerställa att detta kommer att uppfyllas. Detta är särskilt viktigt när investeringen föregås av en affärsuppgörelse eftersom undermåliga investeringar kan ge negativa ekonomiska konsekvenser under en lång period efter investeringen.

Projektbeskrivning

Uppdraget skall inledas med en omvärldsstudie om hur andra fastighetsförvaltare, både privata och offentliga, handlägger beslut inför fastighetsrelaterade investeringsprojekt. Studien skall även belysa hantering av risker samt hur hyror regleras i samband med investeringar.

Projektet skall utmynna i ett underlag till reviderad process för investeringsbeslut inför byggprojekt utifrån bl.a. gjorda erfarenheter i ovanstående omvärldsstudie.

Som stöd för uppdraget kommer SFV att etablera en grupp bestående av nyckelpersoner inom verksamhetsutveckling, byggadministration, ekonomi och fastighetsförvaltning.

Uppdragets omfattning motsvarar minst 20 p examensarbete. Detaljerad disposition skall utarbetas av uppdragstagaren och godkännas av handledaren före att uppdraget påbörjas.

Tider
Arbetet kommer att genomföras under en heltids projektanställning under perioden 2004-09-01¿12-31.


Ansökan
Ansökan med tillhörande CV (inkl. kursutdrag från Ladok) skall vara Statens fastighetsverk tillhanda senast 2004-06-15.Sänds till:
Statens fastighetsverk
Jari Lalli
Box 2263
103 16 Stockholm
[email protected]

Beskrivning av Statens fastighetsverk
Statens fastighetsverks förvaltningsuppdrag omfattar ca 1,6 miljoner kvadratmeter lokaler och 6,5 miljoner hektar mark. Värdet av fastigheterna uppgår till drygt 11 miljarder kronor
SFV:s uppdrag är att med god ekonomi förvalta statens byggnader så att det nationella kulturarvet finns tillgängligt för allmänheten och att kulturvärden vårdas och bevaras. Många av SFV:s byggnader är i dag ett levande inslag i det svenska samhället såsom teatrar, museer, slott och residens. Andra har redan haft sin storhetstid som våra gamla borgar, fästningar och försvarsverk.
SFV förvaltar också alla byggnader som svenska staten äger i utlandet. Förutom byggnader förvaltar SFV mycket stora markarealer främst i nordvästra Sverige. Det rör sig om dels skyddsvärd skog och dels om produktiv åkerbruks- och skogsmark.

Med vänlig
hälsning Jari Lalli

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.