Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-09-01

Dricksvattenberedning ¿ Optimering av polymerdosering vid slamavvattning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Stockholm Vatten försörjer en stor del av Stockholms invånare med dricksvatten från två vattenverk belägna på Lovön väster om Stockholm samt i Norsborg i sydväst. Båda vatten-verken använder Mälaren som vattentäkt och reningsprocessen består bl.a. av kemisk fällning med efterföljande sedimentering. Det slam som avskiljs i sedimenteringsbassängerna har tidigare släppts tillbaka ut till vattentäkten.

Av miljöskäl har Stockholm Vatten AB beslutat att upphöra med slamutsläppet och i stället avvattna slammet så att det kan användas i t.ex. tillverkning av anläggningsjord. En avvattningsanläggning med två centrifuger håller på att byggas vid Norsborgsverket och den beräknas tas i drift i slutet av juni.

Avvattningen av slammet kommer att ske i centrifuger. För att processen skall fungera så att man erhåller ett rent rejektvatten och ett avvattnat slam med så hög torrhalt som möjligt krävs det att man doserar polymer till slammet före centrifugen.

Målsättning
Syftet med examensarbetet är att undersöka vilken polymertyp som är den bästa för ändamålet samt att optimera användningen av polymeren genom att bl.a. variera dosermängd, doserställe och doserstrategi. En optimal användning av polymeren och därmed en hög torrhalt på det avvattnade slammet är mycket betydelsefullt både ur ekonomisk och ur miljömässig synvinkel.


Utförande
Examensarbetet kommer i huvudsak att bedrivas i fullskala vid Norsborgsverket, men en del tester i lab-skala kommer också att erfordras. Arbetet kommer delvis att genomföras i samarbete med olika polymerleverantörer. Examensarbetet planerasgenomföras under hösten/vintern medstart under oktober 2004.

Kontakt

Är du intresserad ¿ hör gärna av dig till oss för mer detaljer!
Ulf Eriksson [email protected] telefon 08-5221 3605
Josefin Abrahamsson [email protected] telefon 08-5221 2496
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.