Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-09-01

Fotonekonomi och dynamik i multispektralt IR-system med tvåtonsmodulering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sensice Innovation är ett utvecklingsbolag och utvecklar isdetektorer som avgör vägunderlaget framför ett fordon och varnar föraren för kommande halka. Detektionsmetoden bygger på IR-spektroskopi och använder flera innovativa koncept för att sänka produktens kostnad med bibehållen tillförlitlighet.

Vid våglängdsmodulering blir amplituden på den resulterande intensitetsmodulerade signalen en olinjär och icke bijektiv funktion av det absorberande skiktets tjocklek och absorptionskoefficient. För att entydigt skatta skikttjockleken behövs detektion vid flera olika våglängder och ur förhållandet mellan övertonsamplituderna vid olika våglängder kan även spridningskoefficienten för den absorberande substansen skattas. Den optimala tillgängliga signaldynamiken är följaktligen en olinjär flerparameterfunktion och den reella dynamiken definieras dessutom av systemets fotonekonomi och flera bruskällor.

Examensarbetet omfattar så långt det är möjligt analytiska beräkningar och när dessa möjligheter är uttömda följer simuleringar i exempelvis Matlab. Arbetets mål är att utveckla en modell för optimering av systemets signaldynamik och estimering av den faktiska dynamiken för valda parametervärden. I arbetet kan även ingå jämförande experimentella mätningar av systemdynamik för utvärdering av modellens tillämpbarhet.

Examensarbetets omfattning avses vara anpassat till 20p men omfattningen kan begränsas om det bedöms för krävande eller om den nominella omfattningen är mindre.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.