Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-05-13

Bio-nanoteknologi: Förbättrad fastsättning av kvantprickar på aktintrådar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Det aktuella examensarbetet genomförs inom ett större tvärvetenskapligt forskningsprojekt (Bio-nanoteknologi: molekylära motorer) där samarbeten med lärosäten utanför Kalmar är av stor betydelse. Detta gäller både samarbeten med fysiker och fysiologer i Lund och med forskare i London och Montpellier. Dessutom arbetar vi för tillfället med en stor EU-ansökan i gränsskiktet mellan molekylära motorer och nanoteknologi. Denna ansökan, som koordineras från Kalmar, omfattar samarbeten mellan 14 forskargrupper i 8 olika länder.

Nyligen har vi använt nanoteknologi för att skapa ett nytt testsystem där funktionen hos muskelns molekylmotorer myosin och aktin kan studeras på artificiella ytor utanför cellen men under förhållanden då viktiga delar av den cellulära ordnade strukturen återställts.
Vi har också visat att aktintrådarna, när de transporteras fram av myosin, kan bära laster som länkas till filamenten med självlysande (fluorescerande) s k kvantprickar. De senare är nanometerstora halvledarkristaller som p g a sina atomliknande egenskaper ofta kallas för artificiella atomer.
Vårt arbete öppnar vägen för utnyttjande av de biologiska molekylmotorerna som transportörer av nanometerstora föremål i små ¿fabriker på chip¿. Detta kan gälla molekylstora elektroniska komponenter eller katalysatorer (t ex enzymer) som, på nanometerstora löpande band, kan transporteras från ett ställe till ett annat på ett millimeterstort ¿chip¿. På så sätt skulle man kunna bygga mycket små elektroniska kretsar eller tillverka kemiska ämnen i olika reaktionssteg där varje steg kräver en speciell kemisk miljö. Variation i den kemiska miljön på olika ställen på kan åstadkommas t ex genom mikroflödessystem medan motorproteinerna transporterar reaktanterna från det ena till det andra stället.
Förutom utveckling av ¿fabriker på chip¿ kan våra studier förväntas leda till nya metoder att studera molekylmotorernas funktion. För att förstå vissa basala fenomen är det t ex av stor vikt att kunna studeras enstaka molekylmotorer under förhållanden där viktiga aspekter av den cellulära ordningen återskapats.
Slutligen syftar vårt arbete till att skapa s k ¿high-throughput¿ testsystem för att hitta läkemedel som påverkar olika typer av molekylmotorer. Sådana läkemedel är av potentiellt värde för behandling av sjukdomar som malaria och cancer där viktiga aspekter av sjukdomsprocessen bygger på att cancercellerna respektive malariaparasiterna kan röra sig.

Flera examensarbeten skulle lämna viktiga bidrag till bio-nanoteknologiprojektet samtidgt som det senare erbjuder en kreativ och innovativ tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Förutom jag själv arbetar två doktorander på heltid med projektet och omfattande interaktioner förekommer hela tiden med lokala och externa samarbetspartners inom biomedicin, kemi och fysik. Det examensarbete som annonseras här gäller:

Förbättrad fastsättning av kvantprickar på aktintrådar. Här är planerna att använda det aktinbindande proteinet gelsolin för att fästa kvantprickar bara till ena ändan av en aktintråd. Alternativt används zebra randiga aktinfilament som har märkts i förväg omväxlande med biotin-falloidin (som binder kvantprickar) och Alexa488-falloidin som lyser med en annan färg än kvantprickarna och inte binder till dessa.

Vid examensarbetet kommer ordinära biokemiska tekniker att komma till användning. Dessutom kommer fluorescensmikroskop (med digital kyld CCD- kamera) samt eventuellt atomkraftsmikroskopi och konfokalmikroskopi att utnyttjas.

Lämplig bakgrund är grundutbildning i kemi, nanovetenskap, teknisk biologi, biomedicin eller motsvarande. Dessutom måste givetvis formella krav för antagning till examensarbetet (för magisterexamen) vara uppfyllda.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.